Provinciale Statenverkiezingen 2019 Overijssel 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Bouwen

Er mag alleen nog binnen de bebouwde kom worden gebouwd, niet in het groen.

Eens

"Overijssel is prachtig en dat willen we graag zo houden. De PvdA vindt dat we zuinig moeten omgaan met onze ruimte, natuur en landschap. Daarom bouwen wij liever binnen de bebouwde kom dan in het groen."

"D66 wil groene ruimte zoveel mogelijk behouden. Daarom kiezen we voor bouwen binnen de bestaande stads- en dorpsgrenzen. Als er wel nieuwbouw nodig is in het groen, moet elders meer groen beschikbaar komen."

"Inbreiding gaat voor uitbreiding."

"Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is in onze provincie moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. Daarom wordt er wat ons betreft alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd, niet in het groen."

Geen van beide

Oneens

"CDA vindt dat we prioriteit moeten geven aan bouwen binnen de bebouwde kom, maar het moet wel mogelijk blijven in de vraag naar woningen en bedrijventerrein in kleinere kernen te voorzien."

"De VVD wil dat er meer wordt gebouwd. En dat er wordt gebouwd naar behoefte, in plaats van planmatig te bepalen waar er nieuwe woningen worden gerealiseerd. Dat kan dus zijn: in de stad, in het dorp en ook in het buitengebied. We sluiten bouwen in het groen dus niet uit. Bouwen doen we met oog voor de kwaliteit van de omgeving en van de woonkwaliteit."

"We willen niet dat ons groene buitengebied helemaal wordt volgebouwd. Inbreiden heeft altijd de voorkeur. Om voldoende woningen te kunnen bouwen en te zorgen dat jongeren in hun eigen dorp een woning kunnen krijgen, is buiten de bebouwde kom bouwen op sommige plekken wel nodig."

"Op plaatsen waar het kan, mag best in groen gebouwd worden. We willen immers meer woningen voor jongeren en ouderen."

"De ChristenUnie bouwt bij voorkeur binnen de bebouwde kom, maar soms ontkomen we er niet aan om ook daarbuiten te bouwen, op plaatsen waar het aantal inwoners sterk groeit. De ChristenUnie vindt het namelijk ook belangrijk dat er voldoende groene ruimte in de steden en dorpen overblijft."

"Bij voorkeur binnen de bebouwde kom, maar als het niet anders kan ook daarbuiten."

"50PLUS Overijssel is van mening dat er meer duurzame, levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd. En dan m.n. in het sociale domein. Bouwen binnen de bebouwde kom is vaak een prima oplossing, echter wij zijn van mening dat het ook mogelijk moet zijn om in het buitengebied te bouwen. Denk bijv. aan agrarische bedrijven of de herbestemming hiervan."

"FVD is van mening dat dit prima door gemeenten beslist kan worden."

"DENK is voor een gebiedsgerichte aanpak. Waar nodig kan in het groen gebouwd worden."

2. Windmolens

Er mogen geen nieuwe windmolens bij komen in Overijssel.

Eens

"Windmolens zorgen voor overlast voor omwonenden, zijn verantwoordelijk voor de waardedaling van huizen en splijten gemeenschappen. Dit terwijl alle windmolens maar 2% bijdragen aan de energiebehoefte in Nederland. En ze zorgen voor torenhoge energierekeningen."

"FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie, de horizon vervuilen en overlast veroorzaken voor omwonenden. Bovendien verpesten windmolens onze mooie landschap."

Geen van beide

"50PLUS Overijssel is voor duurzame energie. Windenergie is slechts één van de vele vormen. 50PLUS is alleen voor het plaatsen indien er draagvlak is bij de direct omwonenden. Echter er is meer mogelijk dan alleen windenergie. Er moet ook worden nagedacht over de middellange en lange termijn. We denken dan ook aan andere duurzame vormen van energie. Bijv. blauwe energie, waterstof op de middellange termijn en op de lange termijn bijv. thorium."

Oneens

"In Overijssel zijn er op bepaalde plekken wel mogelijkheden. Lokaal draagvlak is voor CDA wel een voorwaarde, want we hebben op het gebied van duurzaamheid een belangrijke taak om de provincie door te geven aan de volgende generatie."

"De VVD wil openstaan voor een breed palet aan mogelijkheden en nieuwe kansen. Windmolens zijn daarbij een mogelijkheid, maar niet de enige. Maar voorwaarde is draagvlak van omwonenden en op een beperkt aantal plaatsen."

"De SP is voor windenergie wanneer de omgeving vanaf het begin goed betrokken is en er breed draagvlak is. Ook moeten omwonenden gecompenseerd worden voor overlast en daarnaast meedelen in de opbrengsten. Lokale initiatieven vanuit de mensen zelf hebben de voorkeur. Wanneer de landelijke overheid zou besluiten dat er verplicht extra windmolens moeten komen ziet de provincie toe op een goede spreiding met de bovenstaande voorwaarden."

"De PvdA wil een schone, duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we omschakelen van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen, zoals windmolens. Wij willen alleen windmolens in Overijssel die gebouwd worden door en met inwoners en dat de omwonenden profiteren van de opbrengsten van de windmolens."

"D66 wil dat bij plaatsing van windmolens de omwonenden daarvan profiteren. En D66 wil dat elke gemeente bijdraagt aan het realiseren van nieuwe duurzame energie in welke vorm dan ook. Daarom sluiten we ook nieuwe windmolens niet uit. Voorkeur daarbij is langs wegen en op industrieterreinen."

"Nieuwe windmolens zijn absoluut nodig, omdat er anders niet voldoende groene stroom opgewekt kan worden. De ChristenUnie is niet voor grote windparken in Overijssel, daar leent ons landschap zich niet voor. De ChristenUnie wil dat omwonenden van windmolens zoveel mogelijk meeprofiteren van de (energie)opbrengst."

"Alleen als er voldoende draagvlak is en de omwonenden mee kunnen delen in de opbrengst (dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten)."

"Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het noodzakelijk over te gaan naar het opwekken van duurzame energie, windmolens zijn daarbij noodzakelijk om volledig energieneutraal te worden."

"Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave, waar de energietransitie onderdeel van is. Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. De energie die we dan nog nodig hebben moet duurzaam opgewekt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische inpassing."

"DENK staat voor een omslag naar duurzame energie. DENK is voor een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050. Om die doelen te bereiken, zal er volop moeten worden ingezet op onder meer windenergie. Daarbij houden wij wel rekening met beschermde natuurgebieden en met horizonvervuiling."

3. Sociaal beleid

De provincie moet geld steken in sociaal beleid, zoals het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Eens

"CDA vindt mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang voor ons welzijn. CDA wil hen met geld steunen."

"Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de verborgen motors waarop onze maatschappij draait. Het kabinetsbeleid en het collegebeleid dat landelijk en provinciaal wordt uitgevoerd door dezelfde partijen, heeft veel normale banen wegbezuinigd, waardoor het werk blijft liggen wanneer de mantelzorgers en vrijwilligers dit niet oppakken. Hoe waardevol hun werk is voor ons allemaal, merken we pas wanneer we er afhankelijk van worden. Waardering en ondersteuning is hard nodig."

"We zijn een sociale provincie. We hebben noaberschap en samenwerking hoog in het vaandel staan. De PvdA vindt het van belang dat we die lange traditie in stand houden en versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn enorm belangrijk voor een krachtige samenleving. Zij verzetten enorm veel werk en zijn bijzonder waardevol. We erkennen en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, waar gewenst financieel."

"De zorg wordt in Nederland steeds verder uitgekleed. De PVV wil dat het geld dat nu wordt verspild aan kunst, dure filmtheaters of elitaire orkesten wordt ingezet om onze helden in de zorg te ondersteunen."

"Hoewel het geen provinciale taak is, is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers van cruciaal belang. Daarom willen wij dit graag steunen."

"Mantelzorgers en vrijwilligers doen enorm goed werk en verdienen naast steun van gemeenten ook steun van de provincie. Zonder hen geen leefbare, toekomstbestendige provincie Overijssel."

"In een vergrijzende samenleving waarbij de overheid mensen steeds vaker langer thuis wil laten wonen, ontkom je niet aan zorg door vrijwilligers en mantelzorgers. Liever zien we weer meer verzorgingsinstellingen terugkomen, maar tot die tijd vinden wij steun aan mantelzorgers en vrijwilligers onontbeerlijk."

"Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen."

"Hoewel dit in eerste instantie een taak is voor gemeenten kan de provincie indien noodzakelijk ook beleid realiseren om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen."

"DENK vindt dat mensen altijd de gelegenheid moeten hebben om voor hun kinderen, ouders en dierbaren te zorgen."

Geen van beide

"De ChristenUnie vindt sociaal beleid belangrijk. De directe ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is echter een taak van de gemeente. De provincie ondersteunt sociaal beleid wel op een andere manier. Bijvoorbeeld door subsidies te geven aan grote en kleine maatschappelijke initiatieven en sport en bewegen. Dit moet zo blijven."

Oneens

"De VVD gaat uit van een krachtig overheidsbestuur op elk niveau: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. We doen wat we moeten doen, ieder zijn rol en verantwoordelijkheid. Sociaal beleid is geen provinciale taak. Gemeenten en Rijk zijn aan zet en in de positie om hier invulling aan te geven."

"D66 is blij dat mantelzorgers en vrijwilligers door de gemeenten worden ondersteund. Dat is immers de taak van de gemeenten. Maar we zien ook dat veel inwoners daar geen gebruik van maken. D66 wil wel meer geld beschikbaar stellen voor sociale initiatieven in gemeenten."

4. Gaswinning

Overijssel moet al haar invloed aanwenden om de gaswinning in de provincie te stoppen.

Eens

"De NAM wil sneller en langer gaswinnen in de kleine gasvelden in Overijssel. Vooral het sneller brengt op korte termijn risico's met zich mee. We willen van Overijssel geen Klein-Groningen laten maken. De NAM roept dat er geen kans op schade is, maar wil niet een schadefonds opzetten, waaruit schade ruimhartig kan worden vergoed. Omdat de risico's niet opwegen tegen het economisch gewin en de NAM in Groningen laat zien de door hen veroorzaakte schade niet te betalen, zeggen wij als SP stoppen."

"We moeten zuinig omgaan met onze ondergrond, zodat we er zeker van zijn dat vele generaties na ons óók van het mooie Overijssel kunnen genieten. De PvdA is daarom tegen het opslaan van stoffen die niet in de bodem thuishoren. En het winnen van gas, met alle bijbehorende risico’s op aardbevingen en bodemdaling, vinden we onwenselijk."

"D66 maakt zich daarvoor hard. De provincie gaat er formeel niet over. En indien het Rijk besluit tot voortzetting dan moet dat onder strikte voorwaarden. Vooraf opname van woningen, schadeprotocol en transparante communicatie. Geen Groningse toestanden in Overijssel."

"De PVV wil niet dat wij in Overijssel, net als in Groningen, een enorme hoeveelheid aan kapotte huizen krijgen. De veiligheid van onze inwoners staat op één!"

"Ja, geen tweede Groningen in Overijssel."

"GroenLinks zet zich tot het uiterste in om geklooi in de bodem te stoppen."

"De provincie gaat niet over de diepe ondergrond. Echter wij zijn wel verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners. Wij willen hier geen Groningse toestanden."

"Aardgas dat nu nog in de bodem zit, moet in het belang van het klimaat en in het belang van de omwonenden in de bodem blijven. De belangen van natuur en milieu mogen niet ondergeschikt zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie."

Geen van beide

"CDA vindt dat dit alleen mag als dit wel veilig gebeurt. Als dat niet kan worden gewaarborgd moet gaswinning stoppen."

Oneens

"Op dit moment zijn de alternatieven nog in ontwikkeling en niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. De VVD wil niemand in de kou laten zitten of onnodig op hoge kosten jagen. Dus willen we negatieve effecten van de gaswinning voorkomen en zetten we zonder lastenverzwaring voor onze inwoners in op het zoeken naar alternatieve energiebronnen."

"De gaswinning hoeft wat de ChristenUnie betreft niet onmiddellijk gestopt te worden. We hebben voorlopig immers nog gas nodig. Wel moeten we terughoudend zijn met de gaswinning uit de kleine gasvelden (bijv. Hardenberg, Eesveen). En er moeten geen langjarige vergunningen van tien jaar of langer meer worden verstrekt, zodat steeds heroverwogen kan worden of gaswinning nog nodig is. De ChristenUnie wil ook een schadeprotocol, gelijk aan dat in Groningen."

"Gas is de meest schone fossiele brandstof ter wereld. Overal gaan landen juist over op gas. Gaswinning moet mogelijk zijn onder voorwaarde dat dit geen aantasting van het landschap en geen schade aan gebouwen oplevert."

"Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Het is echter onrealistisch om nu al afscheid te nemen van aardgas."

5. Regionale media

De provincie moet meer geld uitgeven aan ondersteuning van de regionale media.

Eens

"CDA is voor persvrijheid, een groot goed dat levensvatbaar moet blijven. Daarnaast spelen de regionale media een belangrijke rol bij rampen en ongelukken."

"De regionale media vervullen een belangrijke rol in o.a. het verspreiden van onze cultuur. Door de media een onafhankelijke (financiële) positie te geven, dragen zij ook bij aan de controle van ons democratische proces. Ze brengen informatie over en spelen een sleutelrol bij calamiteiten in onze provincie."

"Regionale journalisten zijn de oren en ogen van de inwoners van Overijssel. Zij brengen nieuws over de belangrijkste gebeurtenissen in hun gemeente en provincie. Daarom vindt de PvdA regionale media essentieel voor een goed functionerend democratisch bestuur. Daarnaast bieden regionale media een belangrijk podium voor mensen uit de regio en onze prachtige streekcultuur."

"D66 vindt onafhankelijke media van groot belang. Het liefst ziet D66 dat de landelijke overheid ook budgetten beschikbaar stelt voor de regionale media. Dan kunnen de media onafhankelijk hun werk doen in de provincie. De media zijn een belangrijke waakhond voor de democratie. D66 zet zich daarom in voor meer budget."

"De regionale media zijn belangrijk om de lokale en regionale politiek te controleren. Ook dienen zij als belangrijke bron van informatie voor inwoners. Daarom is het belangrijk dat regionale media voldoende onafhankelijk hun werk kunnen doen."

Geen toelichting gegeven

"Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen de media deze taak op zich. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor het kritisch volgen van de provinciale politiek en het aan de kaak stellen van beleidskeuzes en de gevolgen daarvan."

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

Geen van beide

Oneens

"De VVD is van mening dat de huidige ondersteuning voldoende is."

"De traditionele media worden ingehaald door ontwikkelingen als Facebook en Twitter. Extra geld hebben ze dan ook niet nodig."

"Goede nieuwsvoorziening door regionale media is belangrijk. Ze worden echter al voldoende gesteund door het Rijk. Daarom vindt de SGP dit geen taak voor de provincie."

"Regionale media zijn van groot belang voor onze inwoners. Echter, jongeren maken steeds vaker gebruik van andere media. Regionale media spelen ook een rol bij rampen en calamiteiten. Wij zijn van mening dat regionale media moeten blijven, echter dat dat prima kan met de huidige ondersteuning en dat er dus niet meer geld naar toe moet."

"Het is niet de taak van de provinciale overheid om TV, kranten, tijdschriften en andere media te financieren met belastinggeld. Er gaat al heel veel belastinggeld naar de publieke omroepen."

6. Vossen

Om weidevogels te beschermen, moet er ook buiten het broedseizoen op vossen kunnen worden gejaagd.

Eens

"CDA vindt dat de weidevogelpopulatie beschermd moet worden, deze sterft anders uit. Wildbeheer is daarom gewenst. Hier moet een goed plan voor komen, omdat het echt een belangrijk thema is dat de aandacht moet krijgen die het verdient."

"Overijssel beschikt over een unieke populatie weidevogels. Wij investeren samen met waterschappen en andere betrokken partijen in weidevogelbeheer om deze te behouden. De jacht - ook op vossen - is belangrijk om wildstand goed te beheren. We monitoren dit nauwlettend en geven proactief ruimte voor weidelijk jagen en jachtingrepen door wildbeheereenheden en particuliere jagers."

"Het gaat ongelofelijk slecht met de weidevogels. Dit komt doordat het leefgebied wordt bedreigd. Maar ook in de vogelgebieden hebben weidevogels het moeilijk, zoals door predatie door m.n. de vos. Om weidevogels te beschermen, vinden we jacht op de vos acceptabel als laatste redmiddel. Maar alleen op plekken waar de leefomstandigheden voor de weidevogels op orde zijn en de vos aantoonbaar weidevogels bedreigt."

"Ja, en ook op kraaien en andere predatoren. Jonge vogels moeten niet buiten het broedseizoen opgegeten worden, anders heeft bescherming van weidevogels geen zin."

"Het weidevogelbestand staat erg onder druk. Iedere vorm van natuur is van belang. Echter de vos is één van de predatoren die het weidevogelbestand significant verkleint. Derhalve zou op plekken waar aan weidevogelbeheer wordt gedaan ook buiten het broedseizoen op vossen gejaagd kunnen worden."

"FVD is voor goed gereguleerd wildbeheer."

Geen van beide

"De PVV komt op voor onze dieren. Daarom willen wij het liefst de weidevogels beschermen zonder op vossen te jagen. De overpopulatie van vossen willen we door goed beheer voorkomen."

"Het is nu al mogelijk om het hele jaar overdag op vossen te jagen, en van 1 december tot 15 juli ook ’s nachts. De ChristenUnie vindt dit voldoende. Om de weidevogels te beschermen moeten we vooral inzetten op het vergroten en beter inrichten van de weidevogelgebieden."

Oneens

"De weidevogels hebben het niet zwaar door de vos, maar doordat er door de intensieve landbouw steeds minder voedsel is voor de weidevogel. Veel insecten verdwijnen. De aantallen lopen hard terug. De voedselvoorziening op peil brengen is dus een beter idee. Een vos in zijn natuurlijke omgeving, krijgt twee à drie jongen per jaar. Door de jacht op vossen krijgen ze nu gemiddeld zeven jongen per worp. Helemaal niet jagen op de vos is effectiever."

"D66 wil weide- en akkervogels beschermen door grotere weidevogelgebieden te realiseren. Tijdens het broedseizoen moeten vossen bejaagd blijven. Daarvoor en -na kan de natuur dit zelf aan."

"Weidevogels zijn grotendeels verdwenen door de grootschalige intensieve landbouw die heeft geleid tot een verschraling van de natuur. Het afschieten van vossen leidt niet tot meer weidevogels, het versterken van natuur en ruimte voor weidevogels wel."

"Predatie is een normaal onderdeel van de natuur. Om weidevogels te beschermen moet de hoofdoorzaak van de enorme teruggang van weidevogels worden aangepakt, namelijk de intensieve landbouw. Een aantal boeren doet zijn best het land zo goed mogelijk in te richten voor de weidevogels. In de meeste weilanden worden nesten en kuikens echter kapotgemaaid en is het grondwaterpeil te laag. Overbemesting en monocultuur zorgen voor minder insecten en minder voedsel voor vogels."

Geen toelichting gegeven

7. Diversiteit

De provincie moet zich veel meer inspannen om bij vacatures mensen met een migratieachtergrond te werven, en andere organisaties aansporen hetzelfde te doen.

Eens

"CDA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben op het krijgen van werk. Dat vergt extra inspanningen voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren."

"D66 staat voor een inclusief Overijssel. Mensen die om welke reden dan ook op achterstand staan, verdienen extra steun. Dat doen we samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. In Overijssel doen we het samen. Noaberschap zit in ons DNA."

"Het is een gegeven dat mensen zich (meestal) gemakkelijker thuis voelen bij mensen met dezelfde culturele achtergrond. Dat zorgt er onbewust voor dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kans maken op de arbeidsmarkt. Het is nodig dat er op dit punt meer bewustzijn wordt gecreëerd."

Geen toelichting gegeven

"Waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. De provincie kan daar onder andere uitvoering aan geven door haar eigen diversiteitsbeleid te versterken."

"Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

Geen van beide

Oneens

"Iedereen heeft recht op passend werk. De VVD wil dat de overheid ook op die manier naar de arbeidsmarkt en het arbeidsaanbod kijkt. Dat betekent dat er niet specifiek op doelgroep wordt geworven, maar er vooral gekeken moet worden naar kwaliteit en mogelijkheden."

"De provincie moet er in haar personeelsbeleid naar streven een afspiegeling van de Overijsselse samenleving te zijn. Daarbij staan geschiktheid en persoonlijke kwaliteiten voorop. Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat pakken we aan en daar geeft de provincie ook het goede voorbeeld in. Niet door specifiek te werven op achtergrond, maar door iedereen gelijke kansen te bieden."

"Diversiteit is belangrijk, maar gaat niet alleen over afkomst. Die benadering vinden wij te smal. In de provincie moet aandacht zijn voor diversiteitsbeleid gericht op o.a. gender, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie en mensen met een beperking. Wij willen verder gaan dan alleen eisen stellen aan de instroom. Het gaat ook over bijvoorbeeld cultuur op werkvloer en doorstroommogelijkheden."

"Wij willen niet dat je ergens wordt aangenomen op je achtergrond, maar op de kwaliteiten die je hebt. Deze 'positieve discriminatie' is gewoon discriminatie van de gewone Nederlander."

"Ze mogen niet achtergesteld worden, maar ook niet voorgetrokken worden. Gelijke kansen voor iedereen."

"Dit is een vorm van positieve discriminatie. Wij zijn tegen iedere vorm van discriminatie. Bovendien zou dit voor meer groepen kunnen gelden, bijv. voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrouwen of 45-plussers, etc. Nee wij zijn van mening dat de meest geschikte (zonder onderscheid te maken) recht heeft op een baan."

"FVD is tegen elke vorm van discriminatie. Er dient altijd te worden gekozen voor de persoon die het meest gekwalificeerd is voor de positie. Mensen mogen niet worden uitgesloten of worden voorgetrokken op basis van hun achtergrond."

8. Klimaatmaatregelen

Op het gebied van klimaatmaatregelen moet Overijssel niet verder gaan dan het landelijke beleid.

Eens

"CDA neemt het ambitieuze klimaatakkoord serieus. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we hier fors op inzetten. Maar wel onder de strikte voorwaarde dat maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn."

"De VVD wil dat de provincie geen extra regels of zwaardere normen bovenop de landelijke wet- en regelgeving legt m.b.t. milieu en duurzaamheid. Daarbij leggen we geen extra verplichtingen op voor particuliere woningeigenaren als het gaat om energieneutraal of energiearm maken van woningen, immers voor woningeigenaren is het een grote last. Extra strenge maatregelen zijn bovendien slecht voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en daarmee voor de banen die we juist in Overijssel willen."

"We moeten helemaal niet meegaan met de klimaatgekte. We moeten wachten op innovaties die nieuwe energie betaalbaar maken. Nu zit de burger met torenhoge energierekeningen opgescheept."

"Het landelijke beleid is al ambitieus en kostbaar genoeg."

"FVD is tegen de landelijke klimaatmaatregelen die resulteren in absurd hoge kosten voor de burger terwijl ze geen meetbaar effect op het klimaat hebben. FVD wil investeren in een schoner milieu waar de bewoners direct de resultaten van ervaren."

"DENK is voor een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050."

Geen van beide

Oneens

"We gaan tegen niemand zeggen dat 'ie geen zonnepanelen op zijn of haar huis mag leggen omdat Den Haag het wel genoeg vindt. In Overijssel doen we zoveel mogelijk om te verduurzamen en de baten en lasten daarvan rechtvaardig te verdelen. Als we meer kunnen doen dan landelijk afgesproken dan gaan we niet op de handen zitten, maar doen we dat gewoon. Zolang de kosten maar rechtvaardig verdeeld worden."

"De PvdA wil Overijssel fatsoenlijk doorgeven aan de volgende generaties. Hiervoor hebben we een ambitieus en sociaal klimaatbeleid nodig. Wij kiezen zelf de ambities en maatregelen voor Overijssel. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bepalen ons eigen klimaatbeleid; ongeacht de ontwikkelingen in ‘Den Haag’."

"D66 legt de ambities hoger. Er is nog heel veel te doen. Het klimaat wacht niet. We moeten nu voortgang boeken. We denken aan morgen en doen vandaag!"

"De ChristenUnie vindt dat er geen tijd te verliezen is als het gaat om ons klimaat. De ChristenUnie wil een volledig klimaatneutrale provincie in 2050. Om dit te halen zullen we zo nodig meer doen dan het landelijke beleid voorschrijft."

"Klimaatregelen zoals het voorkomen van droogte en wateroverlast zijn meer dan noodzakelijke maatregelen om de klimaatveranderingen op te vangen, en vragen een uiterste inspanning van de provincie."

"50PLUS Overijssel is ervan overtuigd dat het klimaat verandert. We weten niet of dat alleen door de invloed van de mens gebeurt. Het landelijke beleid is slechts een richtlijn. Als er (met voldoende draagvlak van onze inwoners) betaalbare mogelijkheden zijn om verder te gaan dan juichen wij dit toe."

"Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave. Provinciaal klimaatbeleid moet bijdragen aan nationale en internationale doelstellingen. Waar deze doelstellingen tekortschieten, heeft Overijssel eigen verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting naar haar inwoners om klimaatverandering tegen te gaan. Door koploper te worden op het gebied van klimaatbeleid kan Overijssel een voortrekkersrol op zich nemen."

9. Toerisme

De provincie moet veel meer geld steken in de bevordering van het toerisme naar Overijssel.

Eens

"CDA wil de groeiende vraag naar recreatie en toerisme in Overijssel realiseren. Dat vergt investeringen waaraan de provincie kan meebetalen. Zoals fietspaden, toeristische routes en informatiecentra, aanpak landschap en natuur. Dit levert namelijk ook gewoon weer geld op."

"De VVD draagt de toeristische sector een warm hart toe. Alle toeristische ondernemers krijgen ruimte voor groei en gaan we niet onnodig hinderen, bijvoorbeeld door de vergunningsaanvraag te vereenvoudigen. We hebben een prachtige provincie, met Hanzesteden, het Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug en Twente, waar we trots op mogen uitstralen. Wij intensiveren de aanpak en profilering met het oog op toerisme in onze provincie. Op deze wijze stimuleren we ook de economie in Overijssel."

"Het bevorderen van toerisme zorgt voor werkgelegenheid. De provincie kan helpen bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven om het toerisme te bevorderen. Daarbij hoort ook het organiseren van een spreiding van toerisme, zodat niet een enkel gebied totaal overspoeld word, zoals bij Giethoorn nu gebeurt. Dat is uiteindelijk slecht voor de inwoners van Giethoorn, de middenstand, voor de toerist en dus ook voor heel Overijssel."

"Toerisme is belangrijk voor de Overijsselse economie. Onze provincie is de ‘tuin van Nederland’, maar wel eentje waar de werkgelegenheid fors is. Initiatieven om deze sector verder te laten groeien, op een duurzame manier, wil de PvdA stimuleren. Daarnaast koesteren we de ‘schatten’ waarop dit toerisme is gebaseerd, namelijk ons landschap en onze cultuur."

"D66 ziet een toenemende groei van het toerisme. Dat is goed voor de economie. We zijn trots op ons Overijssel en dat mag iedereen zien en beleven. Er is heel veel moois te ontdekken. Wel moet er in nauwe afstemming met inwoners voldoende balans blijven tussen het rustige buitengebied en de toeristische hotspots binnen de provincie. Ook dient in samenspraak met de gemeenten de infrastructuur op orde te zijn, zoals toiletvoorzieningen en parkeerplekken."

"Geen massatoerisme, maar toeristen die de kwaliteiten van Overijssel waarderen, zoals natuur, landschap, cultuur (bijv. Hanzesteden) en rust."

"Overijssel is een prachtige provincie en het is fantastisch om dit te delen met mensen van buiten de provincie."

"DENK is voor het stimuleren van de lokale economie. Meer toerisme in Overijssel draagt bij aan een gezonde lokale economie."

Geen van beide

Oneens

"We zien dat in Giethoorn de bevolking al overspoeld wordt door buitenlandse toeristen. Ze dreigen hun identiteit te verliezen en een attractiepark te worden. Hier moet dus zeker niet meer geld bij. We steken als provincie al genoeg in toerisme. Ook heeft de markt hier een belangrijke functie."

"Overijssel is een provincie waarin toerisme een belangrijke plaats inneemt. Het is zaak dit zo te houden, maar we moeten oppassen dat we niet overspoeld worden door toeristen, zoals bijvoorbeeld in Giethoorn al het geval is. Dit doet het unieke karakter van Overijssel teniet."

"Overijssel is een mooie provincie. Er komen ook zeer veel toeristen naar onze mooie provincie. Soms (bijv. Giethoorn) wel eens te veel. Toerisme is goed voor de economie. De bedrijven in deze toeristenindustrie spelen daar prima op in. Verder draagt de provincie al bij. Wij zien derhalve geen redenen om daar nog meer geld in te steken."

"Veel toeristen weten onze provincie al te vinden. De rust en schoonheid van onze natuurgebieden is een van de trekpleisters. Het is van belang onze natuur te beschermen en te behouden, niet om daar grote aantallen toeristen naartoe te trekken."

"Het huidige beleid ten aanzien van het toerisme is voldoende."

10. Sociale woningbouw

De provincie moet gemeenten en woningcorporaties financieel steunen in het realiseren van sociale woningbouw.

Eens

"De woningnood is een van de grootste problemen van dit moment. Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen met (in delen van Overijssel) lange wachtlijsten. De provincie moet zorgen dat er meer betaalbare koop- en huurwoningen komen waar behoefte aan is, dus meer sociale woningbouw."

"Iedereen moet zeker zijn van een fijn huis. Dat is in Overijssel nog niet het geval. Het aantal betaalbare huurwoningen is op veel plekken te laag. Er zijn lange wachtlijsten. Mensen wonen gedwongen in te dure huizen en veel jongeren kunnen geen zelfstandig leven opbouwen. Daarom moeten er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen."

"D66 wil extra woningbouw vooral voor starters en ouderen. Deze woningen moeten duurzaam gebouwd worden en de provincie kan daar een bijdrage aan leveren."

"Vooral door de grote toestroom van statushouders (asielzoekers) kampen wij met lange wachtlijsten voor sociale woningen. In plaats van provinciaal geld te verspillen aan linkse hobby's, kunnen we dit geld beter besteden aan zaken waar onze inwoners echt wat aan hebben."

"Er is een tekort aan sociale woningbouw. De wachtlijsten zijn lang. Woningbouwcorporaties en gemeenten moeten ondersteuning krijgen om het tekort aan sociale huurwoningen in te perken."

Geen toelichting gegeven

"50PLUS Overijssel is van mening dat er meer duurzame, levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd. En dan m.n. in het sociale domein. Dit voor jong en oud. Indien de prijzen van dit soort woningen dusdanig hoog zijn dat deze niet kunnen worden gerealiseerd, moet de provincie kijken of zij bij kan springen, bijv. door renteloze leningen, revolverende fondsen of andere vormen van financiële steun."

"Het realiseren van leefbare en betaalbare woningen is in eerste instantie een taak van gemeenten en woningbouwcorporaties. De provincie heeft daarbij een regierol. Zij moet zorgen dat de woningmarkt in balans is en weegt bovenregionale ruimtelijke opgaven af. Waar nodig moet de provincie bijdragen aan voldoende sociale woningbouw."

"DENK constateert dat de voorraad sociale huurwoningen door sloop en verkoop afneemt. Mensen moeten jaren wachten op een sociale huurwoning. Ook worden er onvoldoende nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Dit terwijl de vraag naar deze woningen stijgt en daarmee ook de wachttijden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden."

Geen van beide

Oneens

"CDA vindt dat woningbouwcorporaties een gezond financieel beleid moeten voeren. Hun taak is om te zorgen voor sociale woningbouw. De provincie steunt woningcorporaties en gemeenten op ruimtelijk gebied en in de overstap naar nieuwe energie."

"We gaan uit van een krachtig overheidsbestuur op elk niveau: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. We doen wat we moeten doen, ieder zijn rol en verantwoordelijkheid. Het realiseren van sociale woningen is een gemeentelijke taak. De gemeente stemt af met de woningcorporaties, waarin tot op heden bovendien nog geen knelpunten zijn benoemd. Daarnaast wil de VVD juist dat er meer woningen voor middeninkomens komen, in plaats van sociale huur."

"Nee, dit is een primaire taak van de corporaties."

"FVD vindt dat de provincie zich moet richten op haar kerntaken en niet van hogerhand beleid moet gaan opleggen aan gemeenten en woningbouwcorporaties die dat prima zelf kunnen beslissen en financieren."

11. Nedersaksenlijn

De provincie moet investeren in de spoorverbinding Twente-Groningen (de Nedersaksenlijn).

Eens

"Dit is een verbinding die in het spoornetwerk nog ontbreekt. Door de aanleg is er weer een beter rechtstreeks reisalternatief en zullen de reistijden verminderen."

"Openbaar vervoer is van groot belang om te komen waar je wilt zijn in Overijssel, maar ook om de verschillende delen van Overijssel te verbinden met de rest van Nederland en Duitsland. Een directe spoorverbinding van Twente naar Groningen zien we als een missende schakel. Door het herstellen van deze verbinding zorgen we voor een veel betere bereikbaarheid in en tussen Overijssel, Drenthe en Groningen."

"Goede infrastructuur en goede verbindingen zijn cruciaal voor het verkorten van reistijden en het stimuleren van de economie. Een reistijd van vijf uur Bergentheim - Groningen is onacceptabel."

"Samen met de provincies Drenthe en Groningen, Prorail en het Rijk zal deze spoorlijn gerealiseerd moeten worden. De spoorlijn Twente - Groningen verbindt twee universiteitssteden en betekent een impuls voor de economische ontwikkeling langs onze oostgrens."

"We willen een bijdrage leveren om het sneller voor elkaar te krijgen."

"GroenLinks zet zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid naar ander provincies, binnen de provincie, en tussen steden en dorpen. Goed openbaar vervoer is een basisvoorziening voor iedereen."

"Het OV staat onder druk. De Nedersaksenlijn draagt bij aan een betere OV-verbinding. Als deze lijn wordt gerealiseerd heeft dat een enorme tijdswinst tot gevolg. Verder wordt het dan mogelijk om een aantal forenzen van het eigen vervoer in het OV te krijgen."

"De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer. De aanleg van de Nedersaksenlijn zal de reistijd tussen Twente en Groningen aanzienlijk verkorten en het OV-gebruik stimuleren."

"FVD wil betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De provincie moet daadkracht tonen om de spoorverbinding Twente - Groningen te verbeteren en uit te breiden. Dit heeft positieve effecten voor de hele regio."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer."

Geen van beide

Oneens

"Dit is wel degelijk een belangrijk punt, belangrijk voor de economie in Twente en het Vechtdal. De investering moet alleen gedaan worden in Groningen en Drenthe. CDA Overijssel wil wel lobbyen voor deze investeringen."

"Iedere dag reizen Overijsselaars over het spoor naar hun werk of studie. We moeten prioriteiten stellen: de belangrijkste verbindingen eerst. Dat is de intercity tussen Enschede en Zwolle. Deze wil de VVD opschroeven naar minimaal ieder half uur, zeven dag in de week. Daarnaast zetten we in op een snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Deze prioriteiten zijn bevestigd door onderzoek van de Provincie Overijssel."

"D66 wil op korte termijn snellere en frequenter verbindingen op bestaand spoor. Denk aan Enschede - Zwolle en Zwolle - Deventer. D66 wil daarom dubbelspoor realiseren. D66 wil tevens het knelpunt Zwolle - Meppel oplossen. Dan kan iedereen meer gebruik maken van bestaande infrastructuur. De kosten van een gedeeltelijk 'nieuwe' lijn zijn te hoog."

12. Zonnepanelen

Ook op landbouwgrond mogen velden met zonnepanelen komen.

Eens

"We waken voor een zorgvuldige balans tussen de energietransitie en waardevolle agrarische grond. Mooie akkers offeren we niet zomaar op voor zonneweides en windmolenparken. We zijn er voor innovatie en creatieve pioniers, niet voor panelencowboys."

"De PvdA wil een schone, duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we omschakelen van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Wij willen het liefst zonnepanelen aanleggen op bijvoorbeeld daken, vuilstortplaatsen of geluidsschermen. Maar we sluiten landbouwgrond niet uit."

"D66 kiest voor een mix aan maatregelen met eerst zonnepanelen op daken en als laatste optie zonnepanelen op landbouwgrond. Bij zonnepanelen op landbouwgrond is dat tijdelijk en moet er dubbelgebruik plaatsvinden. Zonnepanelen met bijvoorbeeld schapen eronder en goed ingepast in het bestaande landschap. Goed voor de natuur en voor het klimaat."

Geen toelichting gegeven

"Zonneparken zijn een prima alternatief. Ook op niet meer rendabele landbouwgronden, maar uiteraard niet indien deze gronden op andere wijze nog voor de landbouw kunnen worden gebruikt. Echter wij zijn ook van mening dat die optie pas benut moet worden als de daarvoor geëigende dakvlakken reeds maximaal benut zijn."

"Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. De energie die we dan nog nodig hebben moet duurzaam opgewekt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische inpassing. Dat geldt ook voor het aanleggen van zonneweides. In veel landbouwgronden in Overijssel is de bodem echter zo uitgeput, dat het plaatsen van zonnepanelen een gunstiger effect heeft op het bodemleven dan de intensieve landbouw."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt."

Geen van beide

Oneens

"Eerst zonnepanelen op daken. Landbouwgrond is schaars en moet voor de landbouw beschikbaar blijven. We moeten zuinig zijn op vruchtbare grond die zorgt voor onze voedselproductie."

"Voordat er naar het buitengebied wordt gekeken, richt de SP zich op de bebouwde kom. Nog lang niet alle woningen die geschikt zijn voor zonnepanelen hebben deze. Ook bedrijfsgebouwen, scholen, sportgebouwen en bedrijventerreinen bieden nog volop mogelijkheden voor extra panelen. Daar gaan we eerst mee aan de slag. Pas als er daarna nog extra zonneparken nodig zijn gaan we kijken waar dit in het buitengebied kan."

"Onze schaarse landbouwgrond moet bestemd zijn voor voedselproductie en niet voor klimaatsubsidies."

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zonnepanelen vooral op daken van huizen en bedrijven worden gelegd. Dit zorgt ervoor dat veel mensen en bedrijven in hun eigen stroomvoorziening kunnen voorzien, en niet afhankelijk zijn van grote energiebedrijven. Mocht dat niet leiden tot voldoende stroomvoorziening, dan kunnen zonnevelden overwogen worden. Zonnevelden komen dan bij voorkeur op gronden die braak liggen."

"Geen goede landbouwgrond voor zonnepanelen."

"FVD is tegen de aanleg van zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond vanwege de ondoordachte klimaatmaatregelen. Zonnepanelen vormen een aantasting van ons vaak eeuwenoude landschap."

13. Bereikbaarheid

De provincie moet meer geld uitgeven om kleine dorpen bereikbaar te houden met openbaar of vervangend vervoer.

Eens

"CDA heeft hiervoor gestreden en gaat hier mee door."

"Reizen vanuit een dorp naar je werk, een opleiding, een ziekenhuis of voor familiebezoek moet net zo gewoon zijn als vanuit de stad. Willen wij de dorpen en het platteland bewoonbaar houden, dan is zelfstandig kunnen reizen daar een voorwaarde voor. De provincie heeft de afgelopen vier jaar geen extra geld in het OV gestoken en daarmee holt de kwaliteit ervan achteruit. Fors investeren is nodig om de opgelopen achterstand in te halen."

"Voor iedereen moeten belangrijke voorzieningen, zoals medische zorg, onderwijs en supermarkt, bereikbaar zijn. En iedereen moet de mogelijkheid hebben om vrienden of familie te bezoeken en eropuit te gaan. Wij zien openbaar vervoer niet als een markt, maar als een waardevolle basisvoorziening voor al onze inwoners. Het schrappen van openbaar vervoer naar kleine dorpen willen wij dan ook zo snel mogelijk terugdraaien."

"D66 wil meer ruimte voor vraaggericht openbaar vervoer. Lege bussen dragen daar niet aan bij. De mogelijkheid vervoer van deur tot deur te krijgen wel. Inwoners in dorpen hebben ook recht op OV. D66 ziet mooie initiatieven in dorpen om zelf aanvullend vervoer te regelen: daarvoor wil D66 ook geld beschikbaar stellen als aanvulling op regulier openbaar vervoer. D66 wil elektrische bussen of waterstofbussen. 's Avonds moet je nog met OV thuis kunnen komen. Ook in je eigen dorp."

"Iedereen in Overijssel moet met het openbaar of vervangend vervoer naar huis kunnen komen."

"De ChristenUnie vindt dat iedereen zich in Overijssel snel en veilig met het openbaar vervoer moet kunnen verplaatsen. Dit geldt ook voor mensen in kleine dorpen."

"Dit is belangrijk met het oog op de leefbaarheid van kleine dorpen."

"Openbaar vervoer is een basisvoorziening net zoals wegen."

"Leefbaarheid is voor 50PLUS Overijssel het allerbelangrijkste onderwerp. Mensen willen graag in hun omgeving blijven wonen. Dan moeten ook de randvoorwaardelijke zaken en faciliteiten wel aanwezig zijn. En OV dan wel vervangend vervoer hoort daar wat ons betreft bij."

"Het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen is een belangrijke taak van de provincie. Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk."

"FVD wil ook kleine dorpen goed bereikbaar houden voor een vitaal en leefbaar platteland."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

Geen van beide

Oneens

"Het openbaar vervoer mag wat kosten, maar we zijn tegen bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We willen kostenefficiënte, innovatieve en duurzame alternatieven. We kijken hierbij naar de vraag en geven ruimte aan vervoer- en taximarkt, lokaal ondernemerschap en initiatieven als snelbussen."

14. Statushouders

De provincie moet stoppen met het subsidiëren van gemeenten voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders).

Eens

"De VVD wil geen subsidie verstrekken aan gemeenten voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Huisvesting van woningzoekenden is aan de gemeenten, waarbij voor iedereen zo snel mogelijk een passende woning wordt gevonden."

"De provincie Overijssel geeft miljoenen euro's subsidie uit om statushouders een huis te geven. Dit terwijl onze eigen bevolking jarenlang op de wachtlijst staat voor een nieuwe woning. De PVV zet een streep door deze subsidie en zet de Nederlander weer op één."

"Dit is geen taak van de provincie."

"De provincie moet zich richten op haar kerntaken en zich zo min mogelijk bemoeien met gemeentelijk beleid."

Geen van beide

Oneens

"CDA vindt dat gemeenten gesteund moeten worden om huisvesting van statushouders te verzorgen. De provincie moet solidair zijn. We moeten wel goed kijken waar we dit doen."

"De overheid is verantwoordelijk voor voldoende betaalbare huisvesting. Dat er nu zo'n groot tekort is, komt door jarenlang politiek wanbeleid waarbij er vooral te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd. De SP wil goede huisvesting voor iedereen en juist investeren in extra woningbouw. Ook als je hebt moeten vluchten voor oorlog of geweld heb je recht op een goede woning."

"Zolang oorlog, onderdrukking en extreme ongelijkheid heersen, zullen mensen vluchten op zoek naar een veilig bestaan. Het vluchtelingenprobleem lossen wij vanuit Overijssel niet op. De PvdA ziet het fatsoenlijk opvangen van vluchtelingen en statushouders wel als een provinciale taak."

"D66 staat voor tolerantie en verdraagzaamheid. Als na zorgvuldige procedures iemand hier mag blijven wonen dan steunen we gemeenten bij het realiseren van de passende opvang en huisvesting. D66 heet dan nieuwkomers van harte welkom."

"Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven hebben huisvesting nodig. De provincie helpt gemeenten om tijdelijke woonruimte te realiseren, of om bestaande gebouwen geschikt te maken. Zonder deze subsidie kunnen veel gemeenten niet aan de vraag voldoen en zullen statushouders zich op de markt van de sociale huurwoningen begeven, wat de wachttijden alleen maar op doet lopen. De ChristenUnie vindt dus dat deze subsidieregeling moet blijven bestaan."

Geen toelichting gegeven

"Statushouders mogen in Nederland blijven. Deze hebben voldaan aan de voorwaarden om zich hier te vestigen. Derhalve is er voor ons geen reden om te stoppen met dit soort subsidies. Wel vinden wij dat gemeentes niet per se voorrang moeten geven bij de huisvesting van statushouders."

"Door het Rijk, provincies en gemeenten zijn afspraken gemaakt om statushouders zo snel mogelijk te huisvesten. Dit is van belang omdat zij nu veelal in (nood)opvanglocaties verblijven, wat geen oplossing biedt voor de lange termijn. Op de huisvesting van statushouders door gemeenten houdt de provincie toezicht en er is subsidie voor beschikbaar."

"DENK is voor een eerlijke spreiding van asielzoekers over het land. Ook moet er een balans zijn tussen de grootte van de gemeente en de grootte van een asielzoekerscentrum: geen enorme asielzoekerscentra in dorpjes. Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning."

15. Duurzame bedrijven

Bedrijven die duurzaam werken moeten voorrang krijgen als Overijssel opdrachten aanbesteedt, ook als dat meer geld kost.

Eens

"CDA vindt duurzaamheid zo belangrijk dat het iets extra’s mag kosten. Belangrijk voor een goed rentmeesterschap."

"Overijssel is innovatief, vindingrijk en ondernemend. Wanneer overheid en bedrijfsleven goed samenwerken kunnen wij de uitdaging aan om onze provincie duurzaam te maken. Dat doen we niet door inwoners en ondernemers te pesten, van alles te verbieden of te straffen. Dat is hopeloos ouderwets. We zetten volop in om innovatie en duurzame technieken te ondersteunen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economische winst. Goed voorbeeld doet goed volgen."

"De provincie moet het goede voorbeeld geven en bedrijven stimuleren duurzamer te worden. De kosten zijn natuurlijk belangrijk, maar de maatschappelijke effecten wegen zwaarder. Naast duurzaamheid geldt dat bijvoorbeeld ook voor bedrijven uit de regio en bedrijven die veel doen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen."

"De provincie is opdrachtgever van veel werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het onderhoud van wegen. Het is logisch en efficiënt om te kijken of je bij het uitvoeren van deze werkzaamheden ook andere provinciale doelen kunt bereiken zoals lokale werkgelegenheid, een schone leefomgeving of meer duurzame energie. Hierdoor lijken projecten op het eerste gezicht duurder, maar leveren ze uiteindelijk veel meer op."

"D66 stimuleert duurzaam circulair ondernemen en zal als dat mogelijk is bedrijven in Overijssel graag voorrang geven."

"Bij aanbestedingen kan Overijssel eisen stellen aan de mate waarin een bedrijf duurzaam werkt. De ChristenUnie vindt dat deze eisen gesteld moeten worden, ook als dat duurder is."

"Ja, duurzaamheid mag wat extra kosten."

"De provincie heeft een voorbeeldfunctie in duurzaam en sociaal gedrag."

"De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in Overijssel. De provincie heeft daarbij een voorbeeldfunctie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam aanbesteden."

"DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie. Ook dit is duurzaam werken."

Geen van beide

Oneens

"Dit is weer een typisch voorbeeld van hoe uw leven duurder wordt. De kosten worden namelijk gewoon bij de burger neergelegd. Duurzaam is prima, maar het mag de inwoners van Overijssel geen extra geld kosten."

"Dit zou een oneerlijke concurrentie zijn. Wel zijn wij voorstander van duurzaam werkende bedrijven. Echter de kosten zijn dan ook vaak hoger. Wij zijn van mening dat per situatie moet worden bekeken welk bedrijf (duurzaam of niet) de opdracht gegund moet krijgen."

"FVD is tegen beleid waarbij bedrijven die aan landelijke vereisten voldoen door de provincie worden uitgesloten op basis van additionele provinciale duurzaamheidseisen."

16. Winkelcentra

Gemeenten moeten geld van de provincie krijgen om winkelcentra in stads- en dorpskernen te vernieuwen.

Eens

"CDA vindt dat we door moeten gaan met ons programma 'de Stadsbeweging' zodat gemeenten winkelcentra aantrekkelijker kunnen maken."

"Krachtige kernen maken steden en dorpen aantrekkelijk en vitaal. Met het provinciale investeringsprogramma 'de Stadsbeweging' worden binnensteden vitaal en leefbaar gemaakt en zetten we de energie in om leegstand en verpaupering tegen te gaan. De VVD wil met ondernemers en inwoners komen tot een investeringsprogramma voor een rendabele ontwikkeling van stedelijke gebieden."

"Met het behouden van voorzieningen in de stad, maar zeer zeker ook in de dorpen en op het platteland, houden we de leefbaarheid op peil. De lokale bakker en de pinautomaten verdwijnen uit ons straatbeeld. De Jumbo's, AH's en Lidl's nemen complete winkelcentra over. Door kleine mkb'ers een betaalbare plek te geven wordt het aanbod diverser en aantrekkelijker voor iedereen."

"Veel centra van dorpen en steden hebben het moeilijk door leegstand en verloedering. Dit is slecht voor de leefbaarheid en de lokale economie. De PvdA vindt het erg belangrijk dat onze dorpen en steden aantrekkelijk zijn om in te wonen, werken en verblijven. Om de stads- en dorpskernen weer te laten bloeien, is het van belang dat we fors investeren. De PvdA doet dit graag."

"D66 is trots op de steden en dorpen. En dat moet zo blijven. Aantrekkelijke centra met voldoende aanbod dragen bij aan de leefbaarheid in de stad en op het platteland."

"Om de dorpen en steden leefbaar te houden, zijn levendige stads/dorpskernen onmisbaar. De provincie moet hierin investeren."

"Een subsidie kan een steuntje in de rug zijn. Leefbaarheid van centra is belangrijk."

"GroenLinks vindt de leefbaarheid in steden en dorpen een belangrijk thema, een vitaal centrum is daar een belangrijk onderdeel van."

"DENK vindt de leefbaarheid in de provincie een belangrijk punt. Waar winkelcentra door veroudering en het wegtrekken van ondernemers onaantrekkelijk worden, dient de provincie in te zetten op het aantrekkelijk maken van deze winkelcentra."

Geen van beide

Oneens

"Dit ligt bij de gemeenten en de vrije markt."

"Gemeentes zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen infrastructuur. Wel zijn wij van mening dat de provincie de gemeentes hierin op andere wijzen kan steunen. We denken dan aan 'de Stadsbeweging', 'de Woonkeuken' etc."

"Het vernieuwen van een winkelcentrum is de verantwoordelijkheid van de betreffende vastgoedeigenaar en geen taak van de provincie."

"FVD vindt leefbare kernen belangrijk, zeker ook voor dorpen en steden in de periferie, maar dit is geen taak voor de provincie."

17. TechBase Twente

De provincie mag alleen extra geld steken in TechBase Twente (het bedrijvenpark op de voormalige luchthaven Twente) als dat overduidelijk tot meer banen leidt.

Eens

"CDA vindt banen een belangrijke voorwaarde, waarbij het gaat om directe banen en indirecte banen bij bedrijven die profiteren van de ontwikkeling op TechBase Twente."

"De provincie heeft veel geld gestoken in het terrein van de voormalige luchthaven Twente. Dit is gedaan om de regionale economie te versterken en de werkgelegenheid te bevorderen. Alle noodzakelijk investeringen zijn nu gedaan. Het is de hoogste tijd dat er ook daadwerkelijk werkgelegenheid wordt gerealiseerd."

"D66 heeft gerealiseerd dat er geen vliegveld kwam in Twente en dat er een innovatief bedrijfsterrein beschikbaar kwam. Daar zijn we trots op. Dit unieke terrein moet als innovatief centrum bijdragen en ook zorgen voor meer banen in de regio."

"De PVV wil vol inzetten op het halen van banen naar Overijssel. We kunnen elke euro echter maar één keer uitgeven. Daarom moet aan de voorkant duidelijk zijn dat extra geld echt tot nieuwe banen leidt. Het liefst zien wij luchthaven Twente weer als echt vliegveld om zo aan te sluiten op de wereldeconomie. Zo wordt Twente weer een echte logistieke hotspot."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

"Er is door de provincie al heel veel geld in de TechBase geïnvesteerd. Wat 50PLUS Overijssel betreft voldoende op dit moment. Alleen als dit echt veel meer banen gaat opleveren zijn wij bereid om extra investeringen te ondersteunen."

"FVD is tegen gestrooi met subsidies. Dus als er subsidie wordt verstrekt, moet eerst overduidelijk zijn dat dit tot meer banen leidt. Dus niet vooraf miljoenen steken in projecten die niet van de grond komen en geen resultaten opleveren."

"Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie."

Geen van beide

"De investeringen moeten niet alleen leiden tot meer banen, maar ook bijdragen aan een breder welvaartsbegrip. Daarin is economische groei een te eenzijdig uitgangspunt. Met criteria als duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid moet ook rekening gehouden worden."

Oneens

"Als VVD willen wij investeren in de toekomst en in banen. Bedrijven moeten de mogelijkheid en ruimte krijgen om te groeien. De VVD wil werken aan een goed vestigingsklimaat en zeker investeren in innovatie, start-ups en scale-ups om zodoende ook in de toekomst banen voor Overijsselaars creëren. Vernieuwend ondernemerschap levert niet alleen banen maar ook inspiratie op."

"Meer banen zijn natuurlijk erg belangrijk voor de regio Twente. Zeker nu Siemens vertrekt en de tweeduizend beloofde banen bij Lithium Werks ook onzeker zijn geworden. Toch moet werkgelegenheid niet het enige bepalende argument zijn voor de provincie om er geld in te steken. De provincie kan bijvoorbeeld ook geld steken in voorwaardenscheppende projecten."

"Natuurlijk heeft het de voorkeur dat nieuwe bedrijven ook zorgen voor nieuwe banen. Maar dat is niet altijd vooraf te voorspellen. Bovendien zorgen bedrijven ook vaak indirect voor banen, bijvoorbeeld bij toeleveringsbedrijven."

18. Recreatiewoningen

De provincie moet permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan.

Eens

"Om de druk op de woningmarkt te verlichten kan permanente bewoning van recreatiewoningen deze druk verlagen. We willen daarom een onderzoek naar het meer mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen."

"D66 wil ruimte geven aan gemeenten voor een eigen invulling. Gemeenten hebben goed zicht op de specifieke situaties en mogelijkheden. Een evenwichtig woonbeleid, tijdelijk en permanent, vergt maatwerk per gebied."

"Zo krijgen we meer woningen beschikbaar voor jong en oud. En daarbij krijgen we een betere doorstroming op de woningmarkt."

"50PLUS Overijssel roept dit al langer. Weliswaar is permanente bewoning van recreatiewoningen sinds de nieuwe omgevingsvisie Overijssel niet meer verboden, toch is de huidige regeling volgens ons nog niet voldoende. Recreatiewoningen in oudere verwaarloosde parken hebben geen verhuurpotentieel meer, maar trekken ook criminaliteit aan. Een recreatiewoning die nu vaak permanent bewoond wordt, maar waarvan de eigenaren verplicht nog een andere woning moeten aanhouden, geeft extra druk op de markt."

"De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

"Door de oververhitte woningmarkt en de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. Er dient dus creatiever omgesprongen te worden met de woningvoorraad. Waar mogelijk, en indien dit niet voor overlast zorgt, dient permanente bewoning toegestaan te worden."

Geen van beide

"Recreatiewoningen zijn meestal niet geschikt voor langdurige bewoning en bevinden zich op afgelegen plaatsen met weinig voorzieningen. Dat er mensen zijn die noodgedwongen in recreatiewoningen zitten omdat ze geen woning kunnen vinden is een probleem dat moet worden aangepakt door investeringen in meer betaalbare woningen. Uiteindelijk is het wel of niet toestaan een bevoegdheid van de gemeente. Daar hoort die volgens de SP ook thuis."

"In principe geen permanente bewoning, maar in bijzondere situaties moet een gemeente maatwerk kunnen bieden, bijv. bij verpaupering. Die woningen moeten dan wel voldoen aan de eisen van een gewone woning."

Oneens

"CDA vindt dat recreatiewoningen gebruikt moeten worden voor het doel waarvoor ze gebouwd zijn. Niet levensvatbare parken moeten gerenoveerd of gesaneerd worden. De burgers in burgerwoningen betalen ook meer belasting dan de eigenaren van zomerhuisjes. Dit vinden we niet eerlijk en daarom zijn we dus tegen deze stelling."

"In een woonhuis mag je wonen, een recreatiewoning is voor recreatie. Onder bepaalde voorwaarden kan een recreatiewoning een woonbestemming krijgen, dan mag erin gewoond worden. Zo voorkomen we onduidelijkheid en gelden voor iedereen dezelfde regels."

"Onder bepaalde voorwaarden kan permanente bewoning van een recreatiewoning worden toegestaan. Bijvoorbeeld als het gaat om huizen die nooit meer in gebruik zullen komen voor recreatie, en die al heel lang door dezelfde bewoners worden bewoond. Voor het overige mogen recreatiewoningen niet permanent bewoond worden. Dat verstoort de markt en het zorgt ervoor dat er steeds nieuwe recreatieparken worden gebouwd, terwijl we beter de oude parken (die soms verpauperen) kunnen renoveren."

Geen toelichting gegeven

"Er mag niet zomaar een nieuwe woonwijk ontstaan in het buitengebied. De ecologische draagkracht van een gebied is daar niet zonder meer op berekend."

19. Stageplekken

De provincie moet samen met bedrijven zorgen voor genoeg stageplekken in Overijssel.

Eens

"CDA vindt dat jongeren en mensen die een nieuwe baan zoeken gesteund moeten worden. Stageplekken zijn daarbij belangrijk. Het 1000-jongerenplan is succesvol en daar willen we mee doorgaan."

"Aansluiting van de arbeidsmarkt op onderwijs was nog nooit zo belangrijk. Dit is een opgave tussen onderwijs en ondernemers, waarbij wij graag ondersteunen en faciliteren, maar niet de verantwoording overnemen van partijen die vraag en aanbod het beste kennen en kunnen matchen."

"Willen we onze jonge mensen goed opleiden en kansen bieden, dan is een deel van de opleiding in de praktijk ervaren echt belangrijk. Het is nu voor opleidingen en studenten soms onmogelijk om een goede stageplek te vinden die voldoende aansluit bij de opleiding. De provincie kan haar contacten en invloed gebruiken bij het vinden van geschikte stageplaatsen."

"Jongeren moeten zeker zijn van een stageplek of werkervaringsplek, zodat ze de beste kansen hebben op een fatsoenlijke baan. En Overijsselse bedrijven moeten kunnen rekenen op goed opgeleid personeel. Een stage is daarom van groot belang, voor jongeren én voor bedrijven. Maar het vinden van een stage is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom moeten er voldoende stageplekken voor alle jongeren komen."

"D66 ziet een krappere arbeidsmarkt en een mismatch tussen wat er aan opleidingen is en de behoeften in de markt. Stageplaatsen dragen bij aan het verminderen van deze tekortkoming. Opleidingen gaan meer aansluiten bij de vraag uit de markt en leerlingen leren een vak in de praktijk waar ook de onderneming bij gebaat is."

"De PVV wil dat onze jong-afgestudeerden werk vinden in Overijssel en zo niet wegtrekken uit de provincie. Stages zorgen voor een goede relatie tussen school en een toekomstige werkplek."

"Stageplekken zijn onmisbaar voor jongeren om goed opgeleid te raken. De provincie kan het onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen om te zorgen voor voldoende stageplekken in de juiste sectoren."

"Is geen provinciale taak, maar voldoende stageplekken zijn wel belangrijk met het oog op voldoende vakmensen in de provincie."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

"Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie. DENK wil de vereisten voor aanbestedingen en overheidsopdrachten zodanig aanscherpen dat er meer concrete werk- en stageplekken worden gerealiseerd."

Geen van beide

Oneens

"Dit is echt geen provinciale taak. Stageplekken zijn best belangrijk, maar echte banen zijn van levensbelang. Wij zien liever dat er geïnvesteerd wordt in banen voor langdurig werkloze 45-plussers, daar deze achterblijven op de arbeidsmarkt."

"Dit is geen taak voor de provincie. Uiteraard kan de provincie ook zelf stageplekken aanbieden om zo haar steentje bij te dragen."

20. Amateurkunst

In plaats van aan het Orkest van het Oosten moet de provincie subsidie geven aan kleinschalige amateurkunst.

Eens

"Daardoor kunnen veel meer musici gesteund worden."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten."

Geen van beide

"Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. De SP wil de nadruk leggen op kleinschalige en middelgrote initiatieven. Het Orkest is echter ook een belangrijke bron van cultuur die ondersteuning nodig heeft. Ook (jonge) professionele kunstenaars verdienen ondersteuning door creatieve broedplaatsen in bijv. Zwolle, Deventer en Hengelo te ondersteunen waar zij kunnen werken en hun werk kunnen delen met de samenleving. Zodat ze in Overijssel kunnen blijven ipv te moeten verhuizen naar de randstad."

"De provincie Overijssel heeft al miljoenen euro's subsidie in het Orkest van het Oosten gestoken. Dit terwijl maar relatief weinig mensen erheen gaan. Stoppen dus met die linkse hobby. Amateurkunst komt vanuit de mensen zelf. Daar is geen subsidie voor nodig."

Oneens

"CDA ziet het orkest als een basisvoorziening, die krijgt naast de rijkssubsidie ook een provinciale subsidie. Kleinschalige amateurkunst wordt door de bank genomen ook door gemeenten (financieel) gestimuleerd."

"We willen dat de provincie bijdraagt aan initiatieven die Overijssel nog mooier maken. Dit maakt Overijssel aantrekkelijk voor haar inwoners, bezoekers, ondernemers en investeerders. Het Orkest van het Oosten is een van de culturele parels (net zoals Rijksmuseum Twente, Museum de Fundatie en Deventer op Stelten) die we als VVD willen blijven ondersteunen, ook om het vestigingsklimaat te ondersteunen en talent aan te trekken."

"In Overijssel genieten jaarlijks honderdduizenden mensen van straattheater, musea, fanfares en beeldende kunst, concerten en festivals. Onze kunst en cultuur is van iedereen en voor iedereen. Hierin spelen professionele en amateurkunst beide een belangrijke rol en die kunnen elkaar ook goed versterken. PvdA wil en kan daarom niet kiezen, maar zal beide vormen ondersteunen waar dat nodig is."

"D66 staat voor cultuur. Zowel grootschalige als ook kleinere cultuur in stad en dorp. Het is daarom niet een kwestie van of of maar van EN EN. Overijssel is aantrekkelijk als vestigingsplek en woonplaats omdat ze zo'n rijk cultuuraanbod heeft. Een parel daarbinnen is het Orkest van het Oosten en daarom moet dat behouden blijven."

"De provincie moet zowel het Orkest van het Oosten als kleinschalige amateurkunst subsidie geven."

"GroenLinks daagt cultuur een warm hart toe, wij vinden het belangrijk dat zowel professionele cultuurorganisaies als amateurgezelschappen ondersteund worden."

"Wij vinden beide soorten cultuur van belang. Dus: Ja er moet meer subsidie naar kleinschalige kunst maar OOK naar bijv. het Orkest van het Oosten."

"Cultuur zorgt voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor verschillende kunstvormen, waaronder het Orkest van het Oosten, dan ook essentieel. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is."

"Cultuur is meer dan alleen muziek waar een klein gedeelte van de bevolking naar luistert, maar er moet ook kritisch gekeken worden wat er met belastinggeld gebeurt en waaraan het wordt uitgegeven door de provincie."

21. Verbreding N35

De provincie moet de helft van de kosten betalen voor verbreding van de rijksweg N35 tussen Zwolle en Wierden.

Eens

"Niemand wil in de file staan. De auto blijft een ongelooflijk belangrijk vervoermiddel voor onze inwoners. Een goed wegennet in en rondom onze steden en dorpen is daarvoor onmisbaar. Dat betekent dat we moeten investeren in onze cruciale verbindingen. De N35 is zo’n verbinding. Wij willen een onderzoek naar de haalbaar- en wenselijkheid van het opwaarderen van de N35 naar de A35. De eerste stap is opwaardering van de N35 naar vier banen, 100km/u en ongelijkvloerse kruisingen. Vlot en veilig!"

"De PVV vindt zelfs dat de provincie hier meer dan de helft voor mag betalen. De provincie moet het voortouw nemen in het oplossen van de knelpunten op onze wegen. Dit vanwege de huidige filedruk, onveiligheid en overlast op de N35."

"Hoewel het een rijksweg is willen we vanwege het belang van verbreding een substantiële bijdrage leveren."

"FVD wil betere bereikbaarheid via de weg en wil dat de provincie meer geld gaat investeren in de aanleg en verbetering van wegen."

"DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

Geen van beide

"CDA vindt dat de N35 vierbaans moet worden en dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. De provincie moet daaraan bijdragen, maar het is en blijft een rijksweg, het Rijk moet dus voorop lopen met betalen."

"De N35 is een rijksweg. De prioriteit van de provincie moet bij de N35 liggen op verkeersveiligheid op het hele traject. Wanneer vanwege verkeersveiligheid en doorstroming door het Rijk voor verdubbeling word gekozen, zijn wij niet tegen, maar er moeten verkeersveilige oplossingen komen voor bijvoorbeeld de inwoners van Mariënheem. De weg loopt nu nog dwars door hun dorp. Daarnaast moet de provincie investeren in de bus- en treinverbinding als alternatief."

Oneens

"Het is belangrijk dat je op een goede manier kunt komen waar je wilt zijn. De PvdA is daarom voorstander van een robuuste infrastructuur. De N35 is voor Overijssel een belangrijke verbinding. Daarom vinden wij het opwaarderen en verbreden van de N35 een goede zaak. Alleen is de N35 een rijksweg en moet het Rijk dus betalen. Dat doen ze ook met rijkswegen in het Westen, dus waarom niet in Overijssel?"

"D66 vindt dat rijkswegen een verantwoordelijkheid blijven van het Rijk. D66 wil wel een bijdrage leveren, inclusief eventuele voorfinanciering."

"Voor de ChristenUnie is uitgangspunt dat het Rijk de rijkswegen betaalt. Dat is de normale gang van zaken. De provincie Overijssel heeft al meer dan honderd miljoen euro in Rijkswegen gestoken, geld dat niet meer besteed kan worden aan onze provinciale wegen. Wel is het mogelijk om met geld van de provincie extra wensen te betalen. Denk aan een extra op/afrit, een extra tunnel of viaduct, etc."

Geen toelichting gegeven

"De N35 is een rijksweg. Wij zijn van mening dat de kosten van het verbreden dan ook door het Rijk gedragen moeten worden. Bovendien zijn er belangrijkere delen van de N35 waar m.n. de verkeersveiligheid in het geding is. Denk aan Mariënheem waar de N35 dwars door de kern heen gaat. 50PLUS heeft echter minder problemen met evt. voorfinanciering, als dat later maar door het Rijk wordt terugbetaald."

"Extra asfalt lost het fileprobleem niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe wegen of verbreding van bestaande wegen."

22. Om- en bijscholing

De provincie moet gemeenten financieel steunen voor om- of bijscholing van mensen die moeilijk aan het werk komen.

Eens

"CDA vindt dat gemeenten gesteund moeten worden om mensen te kunnen om- en bijscholen."

"De provincie ondersteunt arbeidsmarktregio’s. Iedereen heeft recht op passend werk. De gemeente is leidend, de provincie ondersteund. De beste steun, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een breed offensief voor werkgelegenheid. De provincie wil dat waar ze kan ondersteunen."

"Niet de werkgevers moeten verleid worden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar we moeten investeren in de mensen zelf. Daarmee zorg je dat zij weer een toekomst kunnen opbouwen met hun eigen kwaliteiten. Die kwaliteiten blijven, een gesubsidieerde baan is vaak na een half jaar weer voorbij. De provincie weet bij uitstek waar welke mensen nodig zijn en kan helpen bij het 'matchen' maar ook financieel ondersteunen bij leertrajecten op maat."

"Goed en zinvol werk geeft mensen niet alleen inkomen, maar ook een gevoel van eigenwaarde en is daarom van groot belang om vooruit te komen in het leven. Het vinden van werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen die niet over de gewenste kennis of vaardigheden beschikken. In deze gevallen wil de PvdA helpen met om- of bijscholing, zodat deze mensen nieuwe kansen en perspectief krijgen."

"D66 ziet dat gemeenten veel taken moeten uitvoeren die ook met werk en inkomen te maken hebben. Zij hebben de primaire taak om zorg te dragen voor maatwerk. De provincie dient gemeenten te helpen dat maatwerk optimaal tot stand te brengen zodat iedereen die wil en kan, in staat is werk te verrichten dat bij hem of haar past."

"De PVV wil een actieve aanpak van de werkeloosheid in Overijssel. Mensen weer aan het werk helpen is in onze ogen een goede besteding van belastinggeld."

"Er zullen altijd mensen zijn die moeilijk aan het werk komen, wegens een opleiding die niet past bij de vraag op de arbeidsmarkt of vanwege andere redenen. Gemeenten hebben een grote rol om mensen te begeleiden naar werk. De provincie moet hierin ondersteunend zijn. De provincie moet dit zien als een permanente taak."

"In het belang van de deelname van inwoners van Overijssel aan het arbeidsproces. Daarnaast is het ook belangrijk voor de regionale bedrijven om goed geschoolde medewerkers te hebben."

Geen toelichting gegeven

"Dit is één van de grootste uitdagingen op dit moment. De economie trekt aan en toch blijven er specifieke groepen (bijv. 45-plussers) langdurig werkloos. Verder is er te weinig inzicht in het aantal werklozen, de bestanden bij gemeentes, UWV of onderwijsinstellingen. 50PLUS Overijssel vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om- of bij te scholen. Daar willen we best een financiële bijdrage aan geven."

"De Partij voor de Dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen."

"FVD is voor een terughoudende overheid maar waar mensen echt hulp of steun nodig hebben, moeten we dat geven."

"Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

Geen van beide

Oneens

23. Veestapel

Om de natuur te beschermen tegen een teveel aan uitstoot van stikstof, moet het aantal dieren in veehouderijen omlaag.

Eens

"De SP is voor kleinschalige kringlooplandbouw. Wij vinden dat boeren die hiernaar overstappen financieel geholpen moeten worden, omdat iedere boer een fatsoenlijk inkomen verdient. Het terugbrengen van de hoeveelheid stikstof in de landbouw betekent dat het aantal dieren teruggebracht moet worden."

"De veehouderij in Overijssel produceert veel mest en stoot daarmee erg veel stikstof uit. Te veel stikstof maakt de natuur kapot. Helaas is de veehouderij nog niet in balans met de omgeving. Een daling van de omvang van de veestapel is hiervoor noodzakelijk."

"GroenLinks is voorstander van kleinschalige biologische veeteelt, land- en tuinbouw, zodat ons voedsel op een wijze wordt geproduceerd met respect voor dieren, natuur en milieu."

"Overijssel heeft de hoogste ammoniak- (stikstof-) uitstoot van Nederland. Onze natuur ligt onder een verstikkende deken van stikstof. Een belangrijk deel daarvan komt uit de intensieve veehouderij. Dit is een van de redenen waarom er een einde moet komen aan de vee-industrie."

"DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten."

Geen van beide

"CDA wil familiebedrijven steunen in hun ontwikkeling, bedrijven moeten dus verantwoord kunnen blijven groeien. Moderne bedrijven zijn minder milieubelastend, deze investeringen moeten wel terugverdiend kunnen worden."

"De ChristenUnie streeft naar een kringlooplandbouw. Dat betekent o.a. dat gebruikte hulp- en grondstoffen niet opraken, maar steeds opnieuw gebruikt worden. Dit zal op termijn leiden tot het verkleinen van de veestapel, omdat Nederland niet voldoende landbouwgrond heeft om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen met de hoeveelheid dieren die ons land nu telt."

Oneens

"Een boer moet kunnen boeren. Wij zien de agrariërs als belangrijke moderne ondernemers in onze Overijsselse economie, die met passie voor het vak, oog voor dierenwelzijn en omgeving innovatief werken. We zien daarom toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en het behouden van biodiversiteit. We gaan met boerenverstand aan de slag en maken het onze agrariërs niet onnodig moeilijk."

"D66 gaat uit van wat de bodem aankan. Een gezonde bodem is nodig voor boer en dieren. Een evenwicht tussen wat de bodem aankan en het aantal dieren dat erop gehouden kan worden is uitgangspunt. Als dat leidt tot een lager aantal dieren dan steunen we dat. Ook kiest D66 voor kringlooplandbouw met korte ketens: van boer tot bord in de regio."

"De PVV is tegen de betutteling van onze boeren. Geef deze familiebedrijven en ondernemers de ruimte. Teveel verstikkende regelgeving leidt tot faillissement."

Geen toelichting gegeven

"We doen al heel veel aan het terugdringen van stikstof. Er zijn meer vervuilers dan slechts de veehouderij. Wij zijn van mening dat onze agrariërs er alles aan doen om te voldoen aan de huidige eisen. Megastallen zijn voor ons uit den boze, maar het huidige bestand (of zelfs meer, indien er maatregelen genomen worden om de uitstoot te minimaliseren) mag wat ons betreft blijven."

"De milieuwetgeving voor de Nederlandse landbouw behoort al tot de strengste ter wereld. Voor veehouders is een bepaalde schaalgrootte essentieel anders kunnen ze hun bedrijf niet in leven houden, met alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid en landschap."

24. Sport

De provincie moet geen geld steken in grootschalige sportevenementen.

Eens

"Grootschalige sportevenementen moeten zichzelf kunnen bedruipen. De provincie moet zich vooral richten op kleinschaliger evenementen en breedtesport. Daar kunnen mensen elkaar lokaal ontmoeten en wordt ook een bijdrage geleverd aan gezond bewegen."

"Geen taak van de provincie. In de praktijk is de zondag ook vaak gemoeid met dergelijke evenementen. Wij koesteren de zondagsrust."

"Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet maken, in plaats van geld te steken in grootschalige sportevenementen. Deze zijn vaak niet duurzaam."

Geen van beide

"Deze stelling vinden wij te extreem. Wij zijn van mening dat je daar niet aan ontkomt. Er zijn grootschalige sportevenementen die zelfbedruipend kunnen zijn. Die zouden niet financieel door de provincie moeten worden ondersteund. Bovendien zijn ook lokale kleine evenementen vaak interessant genoeg om wel te ondersteunen."

Oneens

"CDA vindt dat de provincie aan beeldbepalende grote sportevenementen moet meebetalen. Dat is goed voor sport en recreatie, in Overijssel zijn we daar groot in. Dit is ook goed voor de lokale ondernemers."

"De VVD wil dat de provincie haar nek uitsteekt om grootschalige sportevenementen naar Overijssel te halen. De huidige grote evenementen, zoals CSI Twente, Military Boekelo en de Zwolse Halve Marathon blijven we ondersteunen. Sporten is gezond en we willen dat onze inwoners hiervan kunnen genieten."

"Overijssel kent verschillende grote sportevenementen waar duizenden mensen van binnen en buiten Overijssel aan meedoen, zoals de halve marathon in Zwolle en Enschede en de Ronde van Overijssel. Dat stimuleert sporten en gemeenschapszin en de SP vindt het een goede zaak als de provincie daaraan bijdraagt. De vraag wanneer een evenement op eigen benen kan staan, is een kwestie van maatwerk en niet van tijdslimieten."

"Sport is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Overijssel. Grootschalige sportevenementen hebben een brede positieve uitstraling, verbinden mensen en inspireren en stimuleren mensen om te gaan sporten. Daarom ondersteunen we deze evenementen."

"D66 staat voor sport in de meest brede zin. Evenementen dragen bij aan beleving en stimuleren inwoners ook aan sport te gaan doen. Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid en welbevinden. Daarom kiest D66 voor het ondersteunen van grootschalige sportinfrastructuur, bijvoorbeeld van het verduurzamen daarvan, en wil D66 dat inwoners mee kunnen genieten van grote sportevenementen."

"Sportevenementen kunnen de provincie Overijssel op de kaart zetten, leveren geld op en zijn gezellig. Zolang de opbrengsten maar meer opleveren dan dat het kost is de PVV voor."

"Zonder geld van de overheid kunnen grootschalige sportevenementen niet georganiseerd worden."

"Bij grote evenementen die door een gemeente alleen niet zijn te realiseren kan de provincie helpen bij de financiering."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten."

25. Luchthaven Twente

De hobby- en zakenvluchten op luchthaven Twente moeten stoppen.

Eens

"Wij zijn altijd voor de sluiting van de luchthaven geweest zodat dit terrein beschikbaar kan komen voor de natuur en bijpassende recreatie. Bovendien is de huidige exploitatie verliesgevend als je alle kosten meerekent, zoals groot onderhoud. Deze verliezen worden nu met belastinggeld gedekt. Dat geld kan nuttiger besteed worden."

Geen toelichting gegeven

"De Partij voor de Dieren is tegen het luchthavenbesluit Twente Airport. De grote nadelige effecten voor natuur en milieu en overlast voor omwonenden worden ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Om klimaatdoelstellingen te halen is juist een krimp van de luchtvaart noodzakelijk."

Geen van beide

Oneens

"CDA vindt dat het gebruik van luchthaven Twente voor zakelijke vluchten van groot belang is voor de regio. Bedrijven en de universiteit vinden dit een belangrijke vestigingsfactor. Dit moet zo blijven."

"Overijssel ligt in het hart van economisch Europa. Overijsselaars mogen daarom rekenen op een provincie die stevig inzet op bereikbaarheid. Twente Airport draagt bij aan deze bereikbaarheid voor de luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid en het zakelijk vliegverkeer naar de rest van Europa. Goed voor ondernemend Overijssel, goed voor onze economie, goed voor banen. Recreatief luchtverkeer geven wij graag de ruimte. Ook dit maakt onze provincie aantrekkelijk om te wonen en te vestigen."

"De provincie en de gemeente Enschede werken samen aan een plan voor voormalig vliegveld Twente. De doelstelling is het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in een mooie en waardevolle omgeving. Hierbij is geen ruimte voor grootschalige luchtvaart. Het beperkt gebruiken van de luchthaven voor zakenvluchten en hobbyvluchten past hier wel bij."

"D66 is blij dat door haar inzet er geen nieuw regulier vliegveld in Twente is gekomen. Het huidige gebruik voor beperkt verkeer is voor D66 acceptabel en past bij de ontwikkeling van een hoogwaardig innovatief centrum. Dat daarvoor ook bijvoorbeeld voor het ontmantelen van een groot vliegtuig zakelijk gevlogen moet worden past daarbij."

"De hobby- en zakenvluchten zijn belangrijk voor het nationale en internationale bedrijfsleven van Overijssel en stimuleren de bereikbaarheid. Er mee stoppen zou dus slecht zijn voor onze economie. "

"De luchthaven Twente kende altijd al ruimte voor hobby- en zakenvluchten. Er is een bestaande landingsbaan, die op deze manier benut kan worden. Wel geldt er een maximum aan het aantal vluchten."

Geen toelichting gegeven

"Nee, er is duidelijk ruimte gegeven aan een aantal vluchten op luchthaven Twente. Verder is de nabijheid van de luchthaven in Twente een pre voor sommige bedrijven en investeerders. Er hoeven niet meer vluchten dan nu te worden toegestaan, maar het huidige aantal starts en landingen is voor ons alleszins acceptabel."

"FVD is voor betere bereikbaarheid in Overijssel over de weg, via het openbaar vervoer en ook via de lucht."

"DENK is voor het stimuleren van de lokale economie. Hobby- en zakenvluchten dragen daaraan bij."

26. Regionaal OV

Mensen met een AOW-uitkering moeten op kosten van de provincie gratis met het regionale OV kunnen reizen.

Eens

"Het OV in Nederland is in vergelijking met veel landen erg duur. De SP is voorstander van veel goedkoper en in de toekomst gratis openbaar vervoer. Dat maakt mensen mobieler, is goed voor het milieu en gaat files tegen. Een goede eerste stap is gratis OV voor AOW'ers. Zij zijn vaak afhankelijk van het OV en hebben lang niet altijd veel te besteden."

"De PvdA vindt het belangrijk dat alle ouderen kunnen meedoen. De dikte van je portemonnee mag nooit een reden zijn om eenzaam te worden of geïsoleerd te raken omdat je de bus niet meer kunt betalen. Voor ouderen met alleen AOW kunnen we daarom een regeling treffen. Ouderen met een goed pensioen kunnen het OV zelf betalen. De provincie kan samen met gemeenten maatwerkoplossingen bedenken."

"De PVV wil dat onze ouderen mobiel blijven en niet vereenzamen. Zij hebben dit land opgebouwd en altijd belasting betaald. Dit is een klein offer om wat terug te kunnen doen."

"Eens, echter met een aanvulling. Wij zijn van mening dat dit ook zou moeten gelden voor de sociaal zwakkeren. En wat ons betreft niet de hele dag, maar buiten de spitstijden. Als het voor studenten kan, zien wij niet in waarom het voor deze doelgroep niet zou kunnen. Mocht gratis te veel gevraagd zijn, zou het wat ons betreft ook tegen een zeer gereduceerd tarief kunnen."

"Het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen is een belangrijke taak van de provincie. Regionaal openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn."

"De fysieke afstand van Nederlanders met een lager inkomen tot werk wordt steeds groter. Een van de oorzaken is de uitsluiting door toenemende verdringing van mensen met lagere inkomens uit stedelijke gebieden. Ook ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

Geen van beide

"GroenLinks vindt dat alle inwoners zich moeten kunnen verplaatsen in de provincie voor een sociaal leven. Wij zijn voor betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen."

Oneens

"CDA vindt dat openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor iedereen, zo ook voor jongeren en ouderen. Gratis regionaal vervoer vinden wij te ver gaan."

"Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de provincie zorgvuldig met belastinggeld omgaat. We staan voor een realistisch gezond financieel beleid."

"D66 wil niet dat de provincie inkomenspolitiek overneemt van de gemeenten. Dit is bij uitstek een gemeentelijke taak."

"Korting op het OV voor mensen met een smalle beurs is denkbaar. Maar dit geldt niet alleen voor AOW-ers."

"Sympathiek voorstel, maar waarom zou iemand met een goed pensioen hier ook gebruik van moeten kunnen maken? Er zijn nog meer groepen die het niet breed hebben. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders en gezinnen met één kostwinner."

"FVD vindt het geen taak voor de provincie om gratis openbaar vervoer te verstrekken aan speciale groepen die dat vaak ook prima zelf kunnen betalen."

27. Natuurgebieden

Het aanleggen van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Eens

"CDA vindt dat voor nieuwe natuur al voldoende landbouwgrond is ingeleverd."

"We zien toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en het behouden van biodiversiteit. Een boer moet kunnen boeren. Wij geven ruimte aan de agrarische ondernemer, die bijdraagt aan de Overijsselse economie en aan een prachtig, krachtig en vitaal platteland. Boeren moeten natuurlijk wel de ruimte krijgen om zelf recreatie te kunnen ontplooien."

"De PVV zet de boer hier op één. Een weiland met koeien vinden wij ook prachtige natuur."

"Landbouwgrond is onmisbaar voor de voedselvoorziening, zeker als je de teelt dicht bij de consument wilt houden."

"Overijssel is een provincie waar de landbouw een belangrijke rol speelt in landschap en cultuur. FVD is voor een vitale en innovatieve landbouwsector."

Geen van beide

"Overijssel is zowel een landbouwprovincie als een provincie met veel mooie natuur. 50PLUS Overijssel is van mening dat hier een goed evenwicht in moet bestaan. Beide zijn namelijk van evident belang. Soms is landbouwgrond niet meer rendabel, dan kan die wellicht worden teruggegeven aan de natuur."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden."

Oneens

"Zoals het ontwikkelen van landbouwgrond jarenlang ten koste van de natuur is gegaan, zal het aanleggen van nieuwe natuurgebieden ten koste van landbouwgrond gaan. Niet door onteigening wat ons betreft maar door in goed overleg en met ruilverkaveling percelen in te zetten van bijvoorbeeld boeren die hun bedrijf beëindigen."

"De biodiversiteit neemt af, met veel dier- en plantensoorten gaat het slecht. Hierom vindt de PvdA het belangrijk dat we een robuust netwerk van natuur realiseren in Overijssel. Dit willen we bereiken door het aanleggen van nieuwe natuurgebieden, door bestaande natuurgebieden beter met elkaar te verbinden en door stroken, randen en hoeken van landbouwgronden voor natuur in te richten."

"Robuuste natuur is noodzakelijk om de diversiteit aan dieren en planten te vergroten en te versterken. Deze gaat teveel achteruit. Rond de natuurgebieden die Overijssel rijk is, moeten grote bufferzones komen. D66 wil dat natuurgebieden aan elkaar worden verbonden. In deze bufferzones is natuurinclusieve landbouw samen met duurzame energieopwekking mogelijk. Boeren moeten netjes betaald worden voor het onderhouden van natuur."

"In Overijssel worden 24 Natura2000-gebieden aangelegd en ingericht. Dit zal deels ten koste gaan van landbouwgrond, maar soms kan er ook doorgeboerd worden op een aangepaste manier. Voor boeren die uitgeplaatst moeten worden, wordt een gelijkwaardig alternatief gezocht."

"Het is noodzakelijk voor het behoud en versterken van onze natuur om natuurnetwerken uit te breiden, ook als dit consequenties heeft voor landbouwgronden."

"Overijssel bestaat voor 70% uit landbouwgrond. Bijna 3/4 daarvan is een woestijn van Engels raaigras, waarvan de bodem grotendeels dood is. Terwijl een groot deel van de productie is bestemd voor de export, legt de intensieve landbouw grote druk op de Overijsselse natuur en het milieu. Om de biodiversiteit te herstellen, is het belangrijk natuurgebieden met elkaar te verbinden en de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Dit zal (deels) ten koste gaan van landbouwgrond."

28. Referendum

Bij belangrijke beslissingen moet de provincie de bevolking raadplegen via een referendum.

Eens

"De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP wil mensen meer zeggenschap geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen hun gekozen politici kunnen corrigeren. Ook door het provinciaal bestuur te moderniseren met meetbare doelen en inwoners veel eerder te betrekken bij besluitvorming. Besluiten over publiek geld horen thuis in de politiek, niet bij ondemocratische investeringsfondsen. Daar houden we dan ook mee op."

"D66 zet maximaal in op 'beginspraak': inwoners maximaal ruimte bieden om bij plannen in het beginstadium invloed uit te oefenen. D66 blijft zich inzetten voor directe democratie. Een referendum is, als laatste handrem, nodig. De landelijke overheid moet daarvoor de wetgevende kaders bieden en binnen Overijssel moet een referendum mogelijk zijn."

"De PVV staat vierkant achter het referendum. Wij willen dat de bevolking weer wat te zeggen krijgt over belangrijke beslissingen. Het referendum is de ultieme vorm van burgerparticipatie."

"GroenLinks is voorstander van het meer betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Een referendum is een van de mogelijkheden om de mening op te halen."

"Referenda zijn een prima middel om de mening van de bevolking te peilen. Wij zijn er dan ook groot voorstander van om, bijv. door referenda, de inwoners te laten participeren in hetgeen wij doen. En dan het liefst aan de voorkant en niet achteraf."

"Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar burgers actief betrekt bij de besluitvorming. Een toegankelijk raadgevend referendum is daar een goed instrument voor."

"FVD is voorstander van directe democratie, referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland. Dit is een effectieve manier om de macht van de gevestigde partijen te doorbreken en de wil van de bevolking door te laten dringen in de politiek."

"DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en iedereen betrokken wordt bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie."

Geen van beide

Oneens

"CDA is tegen een referendum. Belangrijke vragen zijn meestal niet met ja of nee te beantwoorden. CDA vindt het belangrijk dat inwoners aan de voorkant worden gevraagd mee te denken bij het maken van nieuw beleid. CDA neemt inwoners serieus en is voor het kunnen agenderen van voorstellen door inwoners."

"Wij zijn als VVD geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. Wij hechten aan de huidige democratische vorm, waarbij gekozen volksvertegenwoordigers namens de Overijsselaar besluiten."

"De PvdA vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij ontwikkelingen in hun omgeving. Wij willen hun inbreng van begin tot eind serieus nemen. De werkelijkheid vereenvoudigen tot een ja-nee-vraag doet geen recht aan de complexe werkelijkheid en stelt inwoners niet in staat een inhoudelijke inbreng te leveren. Daarom vinden wij een referendum geen goed instrument om betrokkenheid te vergroten."

"Een referendum is geen geschikt middel om tot een afgewogen standpunt te komen waarbij meerdere belangen gewogen worden. Een referendum versimpelt de werkelijkheid tot een voor of tegen. De ChristenUnie hoort inwoners liever op een manier waarbij alle argumenten gedeeld kunnen worden, waarna Provinciale Staten een beslissing neemt."

Geen toelichting gegeven

29. Belasting

De opbrengst van de provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) moet volledig worden besteed aan aanleg en onderhoud van wegen.

Eens

"De provincie hoort geen belasting te heffen; daarom willen we opcenten afschaffen. Zolang we automobilisten nog wel belasten, moet de opbrengst een-op-een terug naar uitgaven aan wegen."

"De PVV heeft de afgelopen periode moties ingediend om dit te realiseren. Helaas steunde geen enkele partij ons. Opcenten inzetten voor onze wegen creëert ruimte om echte stappen te ondernemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid."

"FVD wil lagere belastingen. De provincie moet zich concentreren op haar kerntaken. FVD wil een kleinere, efficiëntere overheid zodat de provinciale belasting omlaag kan."

"Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

Geen van beide

"50PLUS Overijssel is voor bevriezing van de provinciale opcenten (net als de afgelopen vier jaar). Echter deze opcenten maken een groot deel van de provinciale inkomsten uit. Wij vinden wel dat een significant deel hiervan aan de weginfrastructuur moet worden uitgegeven, maar niet alles."

Oneens

"CDA vindt dat de belasting bijvoorbeeld ook voor openbaar vervoer gebruikt kan worden."

"We zijn van mening dat deze belasting nodig een andere naam moet krijgen. Het is de enige belasting die de provincie int en daar worden veel meer zaken van betaald dan alleen wegen. Het zou jammer zijn als onze provincie vol ligt met wegen, maar de evenementen waar de weg je naartoe brengt niet meer bestaan omdat zij geen provinciale subsidie meer krijgen."

"De provincie doet veel goede dingen met belastinggeld. Wanneer de provincie belastinggeld alleen aan wegen zou uitgeven, is er bijna niets meer over voor andere belangrijke dingen, zoals banen/werkgelegenheid, openbaar vervoer, fietspaden, natuur en cultuur."

"D66 wil dat de provincie haar kerntaken blijft uitvoeren. Daarvoor is ook geld nodig. En daarvoor zijn de opcenten bedoeld. Een deel van de opbrengsten gaat zeker ook naar aanleg en onderhoud van o.a. fietssnelwegen."

"De ChristenUnie vindt dat de provinciale belasting niet geoormerkt hoeft te worden voor bepaalde uitgaven. Wel vindt de ChristenUnie dat het geld van de provincie besteed moet worden aan zaken die de duurzaamheid bevorderen. Bijvoorbeeld fietssnelwegen of verbeteringen/uitbreidingen van het spoor."

"Wettelijk mag de provincie deze vrij aanwenden. Wij zijn er wel voor om het grootste gedeelte aan infrastructuur te besteden."

"GroenLinks zet deze opbrengsten ook in voor duurzaam vervoer. U kunt dan denken aan spoor, trein, bus en fietspaden."

"De opbrengst van provinciale opcenten kan beter worden besteed aan het stimuleren van andere, meer duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Bouwen Extra belangrijk

Er mag alleen nog binnen de bebouwde kom worden gebouwd, niet in het groen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat we prioriteit moeten geven aan bouwen binnen de bebouwde kom, maar het moet wel mogelijk blijven in de vraag naar woningen en bedrijventerrein in kleinere kernen te voorzien."

 • VVD: Oneens

  "De VVD wil dat er meer wordt gebouwd. En dat er wordt gebouwd naar behoefte, in plaats van planmatig te bepalen waar er nieuwe woningen worden gerealiseerd. Dat kan dus zijn: in de stad, in het dorp en ook in het buitengebied. We sluiten bouwen in het groen dus niet uit. Bouwen doen we met oog voor de kwaliteit van de omgeving en van de woonkwaliteit."

 • SP: Oneens

  "We willen niet dat ons groene buitengebied helemaal wordt volgebouwd. Inbreiden heeft altijd de voorkeur. Om voldoende woningen te kunnen bouwen en te zorgen dat jongeren in hun eigen dorp een woning kunnen krijgen, is buiten de bebouwde kom bouwen op sommige plekken wel nodig."

 • PvdA: Eens

  "Overijssel is prachtig en dat willen we graag zo houden. De PvdA vindt dat we zuinig moeten omgaan met onze ruimte, natuur en landschap. Daarom bouwen wij liever binnen de bebouwde kom dan in het groen."

 • D66: Eens

  "D66 wil groene ruimte zoveel mogelijk behouden. Daarom kiezen we voor bouwen binnen de bestaande stads- en dorpsgrenzen. Als er wel nieuwbouw nodig is in het groen, moet elders meer groen beschikbaar komen."

 • PVV: Oneens

  "Op plaatsen waar het kan, mag best in groen gebouwd worden. We willen immers meer woningen voor jongeren en ouderen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie bouwt bij voorkeur binnen de bebouwde kom, maar soms ontkomen we er niet aan om ook daarbuiten te bouwen, op plaatsen waar het aantal inwoners sterk groeit. De ChristenUnie vindt het namelijk ook belangrijk dat er voldoende groene ruimte in de steden en dorpen overblijft."

 • SGP: Oneens

  "Bij voorkeur binnen de bebouwde kom, maar als het niet anders kan ook daarbuiten."

 • Groenlinks: Eens

  "Inbreiding gaat voor uitbreiding."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS Overijssel is van mening dat er meer duurzame, levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd. En dan m.n. in het sociale domein. Bouwen binnen de bebouwde kom is vaak een prima oplossing, echter wij zijn van mening dat het ook mogelijk moet zijn om in het buitengebied te bouwen. Denk bijv. aan agrarische bedrijven of de herbestemming hiervan."

 • PvdD: Eens

  "Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is in onze provincie moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. Daarom wordt er wat ons betreft alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd, niet in het groen."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is van mening dat dit prima door gemeenten beslist kan worden."

 • DENK: Oneens

  "DENK is voor een gebiedsgerichte aanpak. Waar nodig kan in het groen gebouwd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Windmolens Extra belangrijk

Er mogen geen nieuwe windmolens bij komen in Overijssel.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "In Overijssel zijn er op bepaalde plekken wel mogelijkheden. Lokaal draagvlak is voor CDA wel een voorwaarde, want we hebben op het gebied van duurzaamheid een belangrijke taak om de provincie door te geven aan de volgende generatie."

 • VVD: Oneens

  "De VVD wil openstaan voor een breed palet aan mogelijkheden en nieuwe kansen. Windmolens zijn daarbij een mogelijkheid, maar niet de enige. Maar voorwaarde is draagvlak van omwonenden en op een beperkt aantal plaatsen."

 • SP: Oneens

  "De SP is voor windenergie wanneer de omgeving vanaf het begin goed betrokken is en er breed draagvlak is. Ook moeten omwonenden gecompenseerd worden voor overlast en daarnaast meedelen in de opbrengsten. Lokale initiatieven vanuit de mensen zelf hebben de voorkeur. Wanneer de landelijke overheid zou besluiten dat er verplicht extra windmolens moeten komen ziet de provincie toe op een goede spreiding met de bovenstaande voorwaarden."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil een schone, duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we omschakelen van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen, zoals windmolens. Wij willen alleen windmolens in Overijssel die gebouwd worden door en met inwoners en dat de omwonenden profiteren van de opbrengsten van de windmolens."

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat bij plaatsing van windmolens de omwonenden daarvan profiteren. En D66 wil dat elke gemeente bijdraagt aan het realiseren van nieuwe duurzame energie in welke vorm dan ook. Daarom sluiten we ook nieuwe windmolens niet uit. Voorkeur daarbij is langs wegen en op industrieterreinen."

 • PVV: Eens

  "Windmolens zorgen voor overlast voor omwonenden, zijn verantwoordelijk voor de waardedaling van huizen en splijten gemeenschappen. Dit terwijl alle windmolens maar 2% bijdragen aan de energiebehoefte in Nederland. En ze zorgen voor torenhoge energierekeningen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Nieuwe windmolens zijn absoluut nodig, omdat er anders niet voldoende groene stroom opgewekt kan worden. De ChristenUnie is niet voor grote windparken in Overijssel, daar leent ons landschap zich niet voor. De ChristenUnie wil dat omwonenden van windmolens zoveel mogelijk meeprofiteren van de (energie)opbrengst."

 • SGP: Oneens

  "Alleen als er voldoende draagvlak is en de omwonenden mee kunnen delen in de opbrengst (dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten)."

 • Groenlinks: Oneens

  "Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het noodzakelijk over te gaan naar het opwekken van duurzame energie, windmolens zijn daarbij noodzakelijk om volledig energieneutraal te worden."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS Overijssel is voor duurzame energie. Windenergie is slechts één van de vele vormen. 50PLUS is alleen voor het plaatsen indien er draagvlak is bij de direct omwonenden. Echter er is meer mogelijk dan alleen windenergie. Er moet ook worden nagedacht over de middellange en lange termijn. We denken dan ook aan andere duurzame vormen van energie. Bijv. blauwe energie, waterstof op de middellange termijn en op de lange termijn bijv. thorium."

 • PvdD: Oneens

  "Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave, waar de energietransitie onderdeel van is. Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. De energie die we dan nog nodig hebben moet duurzaam opgewekt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische inpassing."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie, de horizon vervuilen en overlast veroorzaken voor omwonenden. Bovendien verpesten windmolens onze mooie landschap."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor een omslag naar duurzame energie. DENK is voor een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050. Om die doelen te bereiken, zal er volop moeten worden ingezet op onder meer windenergie. Daarbij houden wij wel rekening met beschermde natuurgebieden en met horizonvervuiling."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Sociaal beleid Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in sociaal beleid, zoals het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang voor ons welzijn. CDA wil hen met geld steunen."

 • VVD: Oneens

  "De VVD gaat uit van een krachtig overheidsbestuur op elk niveau: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. We doen wat we moeten doen, ieder zijn rol en verantwoordelijkheid. Sociaal beleid is geen provinciale taak. Gemeenten en Rijk zijn aan zet en in de positie om hier invulling aan te geven."

 • SP: Eens

  "Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de verborgen motors waarop onze maatschappij draait. Het kabinetsbeleid en het collegebeleid dat landelijk en provinciaal wordt uitgevoerd door dezelfde partijen, heeft veel normale banen wegbezuinigd, waardoor het werk blijft liggen wanneer de mantelzorgers en vrijwilligers dit niet oppakken. Hoe waardevol hun werk is voor ons allemaal, merken we pas wanneer we er afhankelijk van worden. Waardering en ondersteuning is hard nodig."

 • PvdA: Eens

  "We zijn een sociale provincie. We hebben noaberschap en samenwerking hoog in het vaandel staan. De PvdA vindt het van belang dat we die lange traditie in stand houden en versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn enorm belangrijk voor een krachtige samenleving. Zij verzetten enorm veel werk en zijn bijzonder waardevol. We erkennen en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, waar gewenst financieel."

 • D66: Oneens

  "D66 is blij dat mantelzorgers en vrijwilligers door de gemeenten worden ondersteund. Dat is immers de taak van de gemeenten. Maar we zien ook dat veel inwoners daar geen gebruik van maken. D66 wil wel meer geld beschikbaar stellen voor sociale initiatieven in gemeenten."

 • PVV: Eens

  "De zorg wordt in Nederland steeds verder uitgekleed. De PVV wil dat het geld dat nu wordt verspild aan kunst, dure filmtheaters of elitaire orkesten wordt ingezet om onze helden in de zorg te ondersteunen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie vindt sociaal beleid belangrijk. De directe ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is echter een taak van de gemeente. De provincie ondersteunt sociaal beleid wel op een andere manier. Bijvoorbeeld door subsidies te geven aan grote en kleine maatschappelijke initiatieven en sport en bewegen. Dit moet zo blijven."

 • SGP: Eens

  "Hoewel het geen provinciale taak is, is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers van cruciaal belang. Daarom willen wij dit graag steunen."

 • Groenlinks: Eens

  "Mantelzorgers en vrijwilligers doen enorm goed werk en verdienen naast steun van gemeenten ook steun van de provincie. Zonder hen geen leefbare, toekomstbestendige provincie Overijssel."

 • 50PLUS: Eens

  "In een vergrijzende samenleving waarbij de overheid mensen steeds vaker langer thuis wil laten wonen, ontkom je niet aan zorg door vrijwilligers en mantelzorgers. Liever zien we weer meer verzorgingsinstellingen terugkomen, maar tot die tijd vinden wij steun aan mantelzorgers en vrijwilligers onontbeerlijk."

 • PvdD: Eens

  "Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Hoewel dit in eerste instantie een taak is voor gemeenten kan de provincie indien noodzakelijk ook beleid realiseren om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat mensen altijd de gelegenheid moeten hebben om voor hun kinderen, ouders en dierbaren te zorgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Gaswinning Extra belangrijk

Overijssel moet al haar invloed aanwenden om de gaswinning in de provincie te stoppen.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "CDA vindt dat dit alleen mag als dit wel veilig gebeurt. Als dat niet kan worden gewaarborgd moet gaswinning stoppen."

 • VVD: Oneens

  "Op dit moment zijn de alternatieven nog in ontwikkeling en niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. De VVD wil niemand in de kou laten zitten of onnodig op hoge kosten jagen. Dus willen we negatieve effecten van de gaswinning voorkomen en zetten we zonder lastenverzwaring voor onze inwoners in op het zoeken naar alternatieve energiebronnen."

 • SP: Eens

  "De NAM wil sneller en langer gaswinnen in de kleine gasvelden in Overijssel. Vooral het sneller brengt op korte termijn risico's met zich mee. We willen van Overijssel geen Klein-Groningen laten maken. De NAM roept dat er geen kans op schade is, maar wil niet een schadefonds opzetten, waaruit schade ruimhartig kan worden vergoed. Omdat de risico's niet opwegen tegen het economisch gewin en de NAM in Groningen laat zien de door hen veroorzaakte schade niet te betalen, zeggen wij als SP stoppen."

 • PvdA: Eens

  "We moeten zuinig omgaan met onze ondergrond, zodat we er zeker van zijn dat vele generaties na ons óók van het mooie Overijssel kunnen genieten. De PvdA is daarom tegen het opslaan van stoffen die niet in de bodem thuishoren. En het winnen van gas, met alle bijbehorende risico’s op aardbevingen en bodemdaling, vinden we onwenselijk."

 • D66: Eens

  "D66 maakt zich daarvoor hard. De provincie gaat er formeel niet over. En indien het Rijk besluit tot voortzetting dan moet dat onder strikte voorwaarden. Vooraf opname van woningen, schadeprotocol en transparante communicatie. Geen Groningse toestanden in Overijssel."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil niet dat wij in Overijssel, net als in Groningen, een enorme hoeveelheid aan kapotte huizen krijgen. De veiligheid van onze inwoners staat op één!"

 • ChristenUnie: Oneens

  "De gaswinning hoeft wat de ChristenUnie betreft niet onmiddellijk gestopt te worden. We hebben voorlopig immers nog gas nodig. Wel moeten we terughoudend zijn met de gaswinning uit de kleine gasvelden (bijv. Hardenberg, Eesveen). En er moeten geen langjarige vergunningen van tien jaar of langer meer worden verstrekt, zodat steeds heroverwogen kan worden of gaswinning nog nodig is. De ChristenUnie wil ook een schadeprotocol, gelijk aan dat in Groningen."

 • SGP: Eens

  "Ja, geen tweede Groningen in Overijssel."

 • Groenlinks: Eens

  "GroenLinks zet zich tot het uiterste in om geklooi in de bodem te stoppen."

 • 50PLUS: Eens

  "De provincie gaat niet over de diepe ondergrond. Echter wij zijn wel verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners. Wij willen hier geen Groningse toestanden."

 • PvdD: Eens

  "Aardgas dat nu nog in de bodem zit, moet in het belang van het klimaat en in het belang van de omwonenden in de bodem blijven. De belangen van natuur en milieu mogen niet ondergeschikt zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Gas is de meest schone fossiele brandstof ter wereld. Overal gaan landen juist over op gas. Gaswinning moet mogelijk zijn onder voorwaarde dat dit geen aantasting van het landschap en geen schade aan gebouwen oplevert."

 • DENK: Oneens

  "Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt en moet hergebruik van energie zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Het is echter onrealistisch om nu al afscheid te nemen van aardgas."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Regionale media Extra belangrijk

De provincie moet meer geld uitgeven aan ondersteuning van de regionale media.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA is voor persvrijheid, een groot goed dat levensvatbaar moet blijven. Daarnaast spelen de regionale media een belangrijke rol bij rampen en ongelukken."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is van mening dat de huidige ondersteuning voldoende is."

 • SP: Eens

  "De regionale media vervullen een belangrijke rol in o.a. het verspreiden van onze cultuur. Door de media een onafhankelijke (financiële) positie te geven, dragen zij ook bij aan de controle van ons democratische proces. Ze brengen informatie over en spelen een sleutelrol bij calamiteiten in onze provincie."

 • PvdA: Eens

  "Regionale journalisten zijn de oren en ogen van de inwoners van Overijssel. Zij brengen nieuws over de belangrijkste gebeurtenissen in hun gemeente en provincie. Daarom vindt de PvdA regionale media essentieel voor een goed functionerend democratisch bestuur. Daarnaast bieden regionale media een belangrijk podium voor mensen uit de regio en onze prachtige streekcultuur."

 • D66: Eens

  "D66 vindt onafhankelijke media van groot belang. Het liefst ziet D66 dat de landelijke overheid ook budgetten beschikbaar stelt voor de regionale media. Dan kunnen de media onafhankelijk hun werk doen in de provincie. De media zijn een belangrijke waakhond voor de democratie. D66 zet zich daarom in voor meer budget."

 • PVV: Oneens

  "De traditionele media worden ingehaald door ontwikkelingen als Facebook en Twitter. Extra geld hebben ze dan ook niet nodig."

 • ChristenUnie: Eens

  "De regionale media zijn belangrijk om de lokale en regionale politiek te controleren. Ook dienen zij als belangrijke bron van informatie voor inwoners. Daarom is het belangrijk dat regionale media voldoende onafhankelijk hun werk kunnen doen."

 • SGP: Oneens

  "Goede nieuwsvoorziening door regionale media is belangrijk. Ze worden echter al voldoende gesteund door het Rijk. Daarom vindt de SGP dit geen taak voor de provincie."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "Regionale media zijn van groot belang voor onze inwoners. Echter, jongeren maken steeds vaker gebruik van andere media. Regionale media spelen ook een rol bij rampen en calamiteiten. Wij zijn van mening dat regionale media moeten blijven, echter dat dat prima kan met de huidige ondersteuning en dat er dus niet meer geld naar toe moet."

 • PvdD: Eens

  "Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen de media deze taak op zich. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor het kritisch volgen van de provinciale politiek en het aan de kaak stellen van beleidskeuzes en de gevolgen daarvan."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Het is niet de taak van de provinciale overheid om TV, kranten, tijdschriften en andere media te financieren met belastinggeld. Er gaat al heel veel belastinggeld naar de publieke omroepen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek, het bestuur en voor het informeren van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Vossen Extra belangrijk

Om weidevogels te beschermen, moet er ook buiten het broedseizoen op vossen kunnen worden gejaagd.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat de weidevogelpopulatie beschermd moet worden, deze sterft anders uit. Wildbeheer is daarom gewenst. Hier moet een goed plan voor komen, omdat het echt een belangrijk thema is dat de aandacht moet krijgen die het verdient."

 • VVD: Eens

  "Overijssel beschikt over een unieke populatie weidevogels. Wij investeren samen met waterschappen en andere betrokken partijen in weidevogelbeheer om deze te behouden. De jacht - ook op vossen - is belangrijk om wildstand goed te beheren. We monitoren dit nauwlettend en geven proactief ruimte voor weidelijk jagen en jachtingrepen door wildbeheereenheden en particuliere jagers."

 • SP: Oneens

  "De weidevogels hebben het niet zwaar door de vos, maar doordat er door de intensieve landbouw steeds minder voedsel is voor de weidevogel. Veel insecten verdwijnen. De aantallen lopen hard terug. De voedselvoorziening op peil brengen is dus een beter idee. Een vos in zijn natuurlijke omgeving, krijgt twee à drie jongen per jaar. Door de jacht op vossen krijgen ze nu gemiddeld zeven jongen per worp. Helemaal niet jagen op de vos is effectiever."

 • PvdA: Eens

  "Het gaat ongelofelijk slecht met de weidevogels. Dit komt doordat het leefgebied wordt bedreigd. Maar ook in de vogelgebieden hebben weidevogels het moeilijk, zoals door predatie door m.n. de vos. Om weidevogels te beschermen, vinden we jacht op de vos acceptabel als laatste redmiddel. Maar alleen op plekken waar de leefomstandigheden voor de weidevogels op orde zijn en de vos aantoonbaar weidevogels bedreigt."

 • D66: Oneens

  "D66 wil weide- en akkervogels beschermen door grotere weidevogelgebieden te realiseren. Tijdens het broedseizoen moeten vossen bejaagd blijven. Daarvoor en -na kan de natuur dit zelf aan."

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV komt op voor onze dieren. Daarom willen wij het liefst de weidevogels beschermen zonder op vossen te jagen. De overpopulatie van vossen willen we door goed beheer voorkomen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Het is nu al mogelijk om het hele jaar overdag op vossen te jagen, en van 1 december tot 15 juli ook ’s nachts. De ChristenUnie vindt dit voldoende. Om de weidevogels te beschermen moeten we vooral inzetten op het vergroten en beter inrichten van de weidevogelgebieden."

 • SGP: Eens

  "Ja, en ook op kraaien en andere predatoren. Jonge vogels moeten niet buiten het broedseizoen opgegeten worden, anders heeft bescherming van weidevogels geen zin."

 • Groenlinks: Oneens

  "Weidevogels zijn grotendeels verdwenen door de grootschalige intensieve landbouw die heeft geleid tot een verschraling van de natuur. Het afschieten van vossen leidt niet tot meer weidevogels, het versterken van natuur en ruimte voor weidevogels wel."

 • 50PLUS: Eens

  "Het weidevogelbestand staat erg onder druk. Iedere vorm van natuur is van belang. Echter de vos is één van de predatoren die het weidevogelbestand significant verkleint. Derhalve zou op plekken waar aan weidevogelbeheer wordt gedaan ook buiten het broedseizoen op vossen gejaagd kunnen worden."

 • PvdD: Oneens

  "Predatie is een normaal onderdeel van de natuur. Om weidevogels te beschermen moet de hoofdoorzaak van de enorme teruggang van weidevogels worden aangepakt, namelijk de intensieve landbouw. Een aantal boeren doet zijn best het land zo goed mogelijk in te richten voor de weidevogels. In de meeste weilanden worden nesten en kuikens echter kapotgemaaid en is het grondwaterpeil te laag. Overbemesting en monocultuur zorgen voor minder insecten en minder voedsel voor vogels."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is voor goed gereguleerd wildbeheer."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Diversiteit Extra belangrijk

De provincie moet zich veel meer inspannen om bij vacatures mensen met een migratieachtergrond te werven, en andere organisaties aansporen hetzelfde te doen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben op het krijgen van werk. Dat vergt extra inspanningen voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren."

 • VVD: Oneens

  "Iedereen heeft recht op passend werk. De VVD wil dat de overheid ook op die manier naar de arbeidsmarkt en het arbeidsaanbod kijkt. Dat betekent dat er niet specifiek op doelgroep wordt geworven, maar er vooral gekeken moet worden naar kwaliteit en mogelijkheden."

 • SP: Oneens

  "De provincie moet er in haar personeelsbeleid naar streven een afspiegeling van de Overijsselse samenleving te zijn. Daarbij staan geschiktheid en persoonlijke kwaliteiten voorop. Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat pakken we aan en daar geeft de provincie ook het goede voorbeeld in. Niet door specifiek te werven op achtergrond, maar door iedereen gelijke kansen te bieden."

 • PvdA: Oneens

  "Diversiteit is belangrijk, maar gaat niet alleen over afkomst. Die benadering vinden wij te smal. In de provincie moet aandacht zijn voor diversiteitsbeleid gericht op o.a. gender, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie en mensen met een beperking. Wij willen verder gaan dan alleen eisen stellen aan de instroom. Het gaat ook over bijvoorbeeld cultuur op werkvloer en doorstroommogelijkheden."

 • D66: Eens

  "D66 staat voor een inclusief Overijssel. Mensen die om welke reden dan ook op achterstand staan, verdienen extra steun. Dat doen we samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. In Overijssel doen we het samen. Noaberschap zit in ons DNA."

 • PVV: Oneens

  "Wij willen niet dat je ergens wordt aangenomen op je achtergrond, maar op de kwaliteiten die je hebt. Deze 'positieve discriminatie' is gewoon discriminatie van de gewone Nederlander."

 • ChristenUnie: Eens

  "Het is een gegeven dat mensen zich (meestal) gemakkelijker thuis voelen bij mensen met dezelfde culturele achtergrond. Dat zorgt er onbewust voor dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kans maken op de arbeidsmarkt. Het is nodig dat er op dit punt meer bewustzijn wordt gecreëerd."

 • SGP: Oneens

  "Ze mogen niet achtergesteld worden, maar ook niet voorgetrokken worden. Gelijke kansen voor iedereen."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "Dit is een vorm van positieve discriminatie. Wij zijn tegen iedere vorm van discriminatie. Bovendien zou dit voor meer groepen kunnen gelden, bijv. voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrouwen of 45-plussers, etc. Nee wij zijn van mening dat de meest geschikte (zonder onderscheid te maken) recht heeft op een baan."

 • PvdD: Eens

  "Waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. De provincie kan daar onder andere uitvoering aan geven door haar eigen diversiteitsbeleid te versterken."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is tegen elke vorm van discriminatie. Er dient altijd te worden gekozen voor de persoon die het meest gekwalificeerd is voor de positie. Mensen mogen niet worden uitgesloten of worden voorgetrokken op basis van hun achtergrond."

 • DENK: Eens

  "Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Klimaatmaatregelen Extra belangrijk

Op het gebied van klimaatmaatregelen moet Overijssel niet verder gaan dan het landelijke beleid.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA neemt het ambitieuze klimaatakkoord serieus. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we hier fors op inzetten. Maar wel onder de strikte voorwaarde dat maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn."

 • VVD: Eens

  "De VVD wil dat de provincie geen extra regels of zwaardere normen bovenop de landelijke wet- en regelgeving legt m.b.t. milieu en duurzaamheid. Daarbij leggen we geen extra verplichtingen op voor particuliere woningeigenaren als het gaat om energieneutraal of energiearm maken van woningen, immers voor woningeigenaren is het een grote last. Extra strenge maatregelen zijn bovendien slecht voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en daarmee voor de banen die we juist in Overijssel willen."

 • SP: Oneens

  "We gaan tegen niemand zeggen dat 'ie geen zonnepanelen op zijn of haar huis mag leggen omdat Den Haag het wel genoeg vindt. In Overijssel doen we zoveel mogelijk om te verduurzamen en de baten en lasten daarvan rechtvaardig te verdelen. Als we meer kunnen doen dan landelijk afgesproken dan gaan we niet op de handen zitten, maar doen we dat gewoon. Zolang de kosten maar rechtvaardig verdeeld worden."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil Overijssel fatsoenlijk doorgeven aan de volgende generaties. Hiervoor hebben we een ambitieus en sociaal klimaatbeleid nodig. Wij kiezen zelf de ambities en maatregelen voor Overijssel. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bepalen ons eigen klimaatbeleid; ongeacht de ontwikkelingen in ‘Den Haag’."

 • D66: Oneens

  "D66 legt de ambities hoger. Er is nog heel veel te doen. Het klimaat wacht niet. We moeten nu voortgang boeken. We denken aan morgen en doen vandaag!"

 • PVV: Eens

  "We moeten helemaal niet meegaan met de klimaatgekte. We moeten wachten op innovaties die nieuwe energie betaalbaar maken. Nu zit de burger met torenhoge energierekeningen opgescheept."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt dat er geen tijd te verliezen is als het gaat om ons klimaat. De ChristenUnie wil een volledig klimaatneutrale provincie in 2050. Om dit te halen zullen we zo nodig meer doen dan het landelijke beleid voorschrijft."

 • SGP: Eens

  "Het landelijke beleid is al ambitieus en kostbaar genoeg."

 • Groenlinks: Oneens

  "Klimaatregelen zoals het voorkomen van droogte en wateroverlast zijn meer dan noodzakelijke maatregelen om de klimaatveranderingen op te vangen, en vragen een uiterste inspanning van de provincie."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS Overijssel is ervan overtuigd dat het klimaat verandert. We weten niet of dat alleen door de invloed van de mens gebeurt. Het landelijke beleid is slechts een richtlijn. Als er (met voldoende draagvlak van onze inwoners) betaalbare mogelijkheden zijn om verder te gaan dan juichen wij dit toe."

 • PvdD: Oneens

  "Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave. Provinciaal klimaatbeleid moet bijdragen aan nationale en internationale doelstellingen. Waar deze doelstellingen tekortschieten, heeft Overijssel eigen verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting naar haar inwoners om klimaatverandering tegen te gaan. Door koploper te worden op het gebied van klimaatbeleid kan Overijssel een voortrekkersrol op zich nemen."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is tegen de landelijke klimaatmaatregelen die resulteren in absurd hoge kosten voor de burger terwijl ze geen meetbaar effect op het klimaat hebben. FVD wil investeren in een schoner milieu waar de bewoners direct de resultaten van ervaren."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Toerisme Extra belangrijk

De provincie moet veel meer geld steken in de bevordering van het toerisme naar Overijssel.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA wil de groeiende vraag naar recreatie en toerisme in Overijssel realiseren. Dat vergt investeringen waaraan de provincie kan meebetalen. Zoals fietspaden, toeristische routes en informatiecentra, aanpak landschap en natuur. Dit levert namelijk ook gewoon weer geld op."

 • VVD: Eens

  "De VVD draagt de toeristische sector een warm hart toe. Alle toeristische ondernemers krijgen ruimte voor groei en gaan we niet onnodig hinderen, bijvoorbeeld door de vergunningsaanvraag te vereenvoudigen. We hebben een prachtige provincie, met Hanzesteden, het Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug en Twente, waar we trots op mogen uitstralen. Wij intensiveren de aanpak en profilering met het oog op toerisme in onze provincie. Op deze wijze stimuleren we ook de economie in Overijssel."

 • SP: Eens

  "Het bevorderen van toerisme zorgt voor werkgelegenheid. De provincie kan helpen bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven om het toerisme te bevorderen. Daarbij hoort ook het organiseren van een spreiding van toerisme, zodat niet een enkel gebied totaal overspoeld word, zoals bij Giethoorn nu gebeurt. Dat is uiteindelijk slecht voor de inwoners van Giethoorn, de middenstand, voor de toerist en dus ook voor heel Overijssel."

 • PvdA: Eens

  "Toerisme is belangrijk voor de Overijsselse economie. Onze provincie is de ‘tuin van Nederland’, maar wel eentje waar de werkgelegenheid fors is. Initiatieven om deze sector verder te laten groeien, op een duurzame manier, wil de PvdA stimuleren. Daarnaast koesteren we de ‘schatten’ waarop dit toerisme is gebaseerd, namelijk ons landschap en onze cultuur."

 • D66: Eens

  "D66 ziet een toenemende groei van het toerisme. Dat is goed voor de economie. We zijn trots op ons Overijssel en dat mag iedereen zien en beleven. Er is heel veel moois te ontdekken. Wel moet er in nauwe afstemming met inwoners voldoende balans blijven tussen het rustige buitengebied en de toeristische hotspots binnen de provincie. Ook dient in samenspraak met de gemeenten de infrastructuur op orde te zijn, zoals toiletvoorzieningen en parkeerplekken."

 • PVV: Oneens

  "We zien dat in Giethoorn de bevolking al overspoeld wordt door buitenlandse toeristen. Ze dreigen hun identiteit te verliezen en een attractiepark te worden. Hier moet dus zeker niet meer geld bij. We steken als provincie al genoeg in toerisme. Ook heeft de markt hier een belangrijke functie."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Overijssel is een provincie waarin toerisme een belangrijke plaats inneemt. Het is zaak dit zo te houden, maar we moeten oppassen dat we niet overspoeld worden door toeristen, zoals bijvoorbeeld in Giethoorn al het geval is. Dit doet het unieke karakter van Overijssel teniet."

 • SGP: Eens

  "Geen massatoerisme, maar toeristen die de kwaliteiten van Overijssel waarderen, zoals natuur, landschap, cultuur (bijv. Hanzesteden) en rust."

 • Groenlinks: Eens

  "Overijssel is een prachtige provincie en het is fantastisch om dit te delen met mensen van buiten de provincie."

 • 50PLUS: Oneens

  "Overijssel is een mooie provincie. Er komen ook zeer veel toeristen naar onze mooie provincie. Soms (bijv. Giethoorn) wel eens te veel. Toerisme is goed voor de economie. De bedrijven in deze toeristenindustrie spelen daar prima op in. Verder draagt de provincie al bij. Wij zien derhalve geen redenen om daar nog meer geld in te steken."

 • PvdD: Oneens

  "Veel toeristen weten onze provincie al te vinden. De rust en schoonheid van onze natuurgebieden is een van de trekpleisters. Het is van belang onze natuur te beschermen en te behouden, niet om daar grote aantallen toeristen naartoe te trekken."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Het huidige beleid ten aanzien van het toerisme is voldoende."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het stimuleren van de lokale economie. Meer toerisme in Overijssel draagt bij aan een gezonde lokale economie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Sociale woningbouw Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten en woningcorporaties financieel steunen in het realiseren van sociale woningbouw.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat woningbouwcorporaties een gezond financieel beleid moeten voeren. Hun taak is om te zorgen voor sociale woningbouw. De provincie steunt woningcorporaties en gemeenten op ruimtelijk gebied en in de overstap naar nieuwe energie."

 • VVD: Oneens

  "We gaan uit van een krachtig overheidsbestuur op elk niveau: landelijk, provinciaal en gemeentelijk. We doen wat we moeten doen, ieder zijn rol en verantwoordelijkheid. Het realiseren van sociale woningen is een gemeentelijke taak. De gemeente stemt af met de woningcorporaties, waarin tot op heden bovendien nog geen knelpunten zijn benoemd. Daarnaast wil de VVD juist dat er meer woningen voor middeninkomens komen, in plaats van sociale huur."

 • SP: Eens

  "De woningnood is een van de grootste problemen van dit moment. Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen met (in delen van Overijssel) lange wachtlijsten. De provincie moet zorgen dat er meer betaalbare koop- en huurwoningen komen waar behoefte aan is, dus meer sociale woningbouw."

 • PvdA: Eens

  "Iedereen moet zeker zijn van een fijn huis. Dat is in Overijssel nog niet het geval. Het aantal betaalbare huurwoningen is op veel plekken te laag. Er zijn lange wachtlijsten. Mensen wonen gedwongen in te dure huizen en veel jongeren kunnen geen zelfstandig leven opbouwen. Daarom moeten er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen."

 • D66: Eens

  "D66 wil extra woningbouw vooral voor starters en ouderen. Deze woningen moeten duurzaam gebouwd worden en de provincie kan daar een bijdrage aan leveren."

 • PVV: Eens

  "Vooral door de grote toestroom van statushouders (asielzoekers) kampen wij met lange wachtlijsten voor sociale woningen. In plaats van provinciaal geld te verspillen aan linkse hobby's, kunnen we dit geld beter besteden aan zaken waar onze inwoners echt wat aan hebben."

 • ChristenUnie: Eens

  "Er is een tekort aan sociale woningbouw. De wachtlijsten zijn lang. Woningbouwcorporaties en gemeenten moeten ondersteuning krijgen om het tekort aan sociale huurwoningen in te perken."

 • SGP: Oneens

  "Nee, dit is een primaire taak van de corporaties."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS Overijssel is van mening dat er meer duurzame, levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd. En dan m.n. in het sociale domein. Dit voor jong en oud. Indien de prijzen van dit soort woningen dusdanig hoog zijn dat deze niet kunnen worden gerealiseerd, moet de provincie kijken of zij bij kan springen, bijv. door renteloze leningen, revolverende fondsen of andere vormen van financiële steun."

 • PvdD: Eens

  "Het realiseren van leefbare en betaalbare woningen is in eerste instantie een taak van gemeenten en woningbouwcorporaties. De provincie heeft daarbij een regierol. Zij moet zorgen dat de woningmarkt in balans is en weegt bovenregionale ruimtelijke opgaven af. Waar nodig moet de provincie bijdragen aan voldoende sociale woningbouw."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD vindt dat de provincie zich moet richten op haar kerntaken en niet van hogerhand beleid moet gaan opleggen aan gemeenten en woningbouwcorporaties die dat prima zelf kunnen beslissen en financieren."

 • DENK: Eens

  "DENK constateert dat de voorraad sociale huurwoningen door sloop en verkoop afneemt. Mensen moeten jaren wachten op een sociale huurwoning. Ook worden er onvoldoende nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Dit terwijl de vraag naar deze woningen stijgt en daarmee ook de wachttijden. De provincie moet hierbij een sterkere toezichthoudende rol spelen en waar nodig stevig optreden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Nedersaksenlijn Extra belangrijk

De provincie moet investeren in de spoorverbinding Twente-Groningen (de Nedersaksenlijn).

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Dit is wel degelijk een belangrijk punt, belangrijk voor de economie in Twente en het Vechtdal. De investering moet alleen gedaan worden in Groningen en Drenthe. CDA Overijssel wil wel lobbyen voor deze investeringen."

 • VVD: Oneens

  "Iedere dag reizen Overijsselaars over het spoor naar hun werk of studie. We moeten prioriteiten stellen: de belangrijkste verbindingen eerst. Dat is de intercity tussen Enschede en Zwolle. Deze wil de VVD opschroeven naar minimaal ieder half uur, zeven dag in de week. Daarnaast zetten we in op een snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Deze prioriteiten zijn bevestigd door onderzoek van de Provincie Overijssel."

 • SP: Eens

  "Dit is een verbinding die in het spoornetwerk nog ontbreekt. Door de aanleg is er weer een beter rechtstreeks reisalternatief en zullen de reistijden verminderen."

 • PvdA: Eens

  "Openbaar vervoer is van groot belang om te komen waar je wilt zijn in Overijssel, maar ook om de verschillende delen van Overijssel te verbinden met de rest van Nederland en Duitsland. Een directe spoorverbinding van Twente naar Groningen zien we als een missende schakel. Door het herstellen van deze verbinding zorgen we voor een veel betere bereikbaarheid in en tussen Overijssel, Drenthe en Groningen."

 • D66: Oneens

  "D66 wil op korte termijn snellere en frequenter verbindingen op bestaand spoor. Denk aan Enschede - Zwolle en Zwolle - Deventer. D66 wil daarom dubbelspoor realiseren. D66 wil tevens het knelpunt Zwolle - Meppel oplossen. Dan kan iedereen meer gebruik maken van bestaande infrastructuur. De kosten van een gedeeltelijk 'nieuwe' lijn zijn te hoog."

 • PVV: Eens

  "Goede infrastructuur en goede verbindingen zijn cruciaal voor het verkorten van reistijden en het stimuleren van de economie. Een reistijd van vijf uur Bergentheim - Groningen is onacceptabel."

 • ChristenUnie: Eens

  "Samen met de provincies Drenthe en Groningen, Prorail en het Rijk zal deze spoorlijn gerealiseerd moeten worden. De spoorlijn Twente - Groningen verbindt twee universiteitssteden en betekent een impuls voor de economische ontwikkeling langs onze oostgrens."

 • SGP: Eens

  "We willen een bijdrage leveren om het sneller voor elkaar te krijgen."

 • Groenlinks: Eens

  "GroenLinks zet zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid naar ander provincies, binnen de provincie, en tussen steden en dorpen. Goed openbaar vervoer is een basisvoorziening voor iedereen."

 • 50PLUS: Eens

  "Het OV staat onder druk. De Nedersaksenlijn draagt bij aan een betere OV-verbinding. Als deze lijn wordt gerealiseerd heeft dat een enorme tijdswinst tot gevolg. Verder wordt het dan mogelijk om een aantal forenzen van het eigen vervoer in het OV te krijgen."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer. De aanleg van de Nedersaksenlijn zal de reistijd tussen Twente en Groningen aanzienlijk verkorten en het OV-gebruik stimuleren."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD wil betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De provincie moet daadkracht tonen om de spoorverbinding Twente - Groningen te verbeteren en uit te breiden. Dit heeft positieve effecten voor de hele regio."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. De provincie heeft als taak te investeren in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Zonnepanelen Extra belangrijk

Ook op landbouwgrond mogen velden met zonnepanelen komen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Eerst zonnepanelen op daken. Landbouwgrond is schaars en moet voor de landbouw beschikbaar blijven. We moeten zuinig zijn op vruchtbare grond die zorgt voor onze voedselproductie."

 • VVD: Eens

  "We waken voor een zorgvuldige balans tussen de energietransitie en waardevolle agrarische grond. Mooie akkers offeren we niet zomaar op voor zonneweides en windmolenparken. We zijn er voor innovatie en creatieve pioniers, niet voor panelencowboys."

 • SP: Oneens

  "Voordat er naar het buitengebied wordt gekeken, richt de SP zich op de bebouwde kom. Nog lang niet alle woningen die geschikt zijn voor zonnepanelen hebben deze. Ook bedrijfsgebouwen, scholen, sportgebouwen en bedrijventerreinen bieden nog volop mogelijkheden voor extra panelen. Daar gaan we eerst mee aan de slag. Pas als er daarna nog extra zonneparken nodig zijn gaan we kijken waar dit in het buitengebied kan."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil een schone, duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we omschakelen van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Wij willen het liefst zonnepanelen aanleggen op bijvoorbeeld daken, vuilstortplaatsen of geluidsschermen. Maar we sluiten landbouwgrond niet uit."

 • D66: Eens

  "D66 kiest voor een mix aan maatregelen met eerst zonnepanelen op daken en als laatste optie zonnepanelen op landbouwgrond. Bij zonnepanelen op landbouwgrond is dat tijdelijk en moet er dubbelgebruik plaatsvinden. Zonnepanelen met bijvoorbeeld schapen eronder en goed ingepast in het bestaande landschap. Goed voor de natuur en voor het klimaat."

 • PVV: Oneens

  "Onze schaarse landbouwgrond moet bestemd zijn voor voedselproductie en niet voor klimaatsubsidies."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zonnepanelen vooral op daken van huizen en bedrijven worden gelegd. Dit zorgt ervoor dat veel mensen en bedrijven in hun eigen stroomvoorziening kunnen voorzien, en niet afhankelijk zijn van grote energiebedrijven. Mocht dat niet leiden tot voldoende stroomvoorziening, dan kunnen zonnevelden overwogen worden. Zonnevelden komen dan bij voorkeur op gronden die braak liggen."

 • SGP: Oneens

  "Geen goede landbouwgrond voor zonnepanelen."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens

  "Zonneparken zijn een prima alternatief. Ook op niet meer rendabele landbouwgronden, maar uiteraard niet indien deze gronden op andere wijze nog voor de landbouw kunnen worden gebruikt. Echter wij zijn ook van mening dat die optie pas benut moet worden als de daarvoor geëigende dakvlakken reeds maximaal benut zijn."

 • PvdD: Eens

  "Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. De energie die we dan nog nodig hebben moet duurzaam opgewekt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische inpassing. Dat geldt ook voor het aanleggen van zonneweides. In veel landbouwgronden in Overijssel is de bodem echter zo uitgeput, dat het plaatsen van zonnepanelen een gunstiger effect heeft op het bodemleven dan de intensieve landbouw."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is tegen de aanleg van zonnepanelen op waardevolle landbouwgrond vanwege de ondoordachte klimaatmaatregelen. Zonnepanelen vormen een aantasting van ons vaak eeuwenoude landschap."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Om de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen te verminderen moet er meer duurzame energie worden opgewekt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bereikbaarheid Extra belangrijk

De provincie moet meer geld uitgeven om kleine dorpen bereikbaar te houden met openbaar of vervangend vervoer.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA heeft hiervoor gestreden en gaat hier mee door."

 • VVD: Oneens

  "Het openbaar vervoer mag wat kosten, maar we zijn tegen bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We willen kostenefficiënte, innovatieve en duurzame alternatieven. We kijken hierbij naar de vraag en geven ruimte aan vervoer- en taximarkt, lokaal ondernemerschap en initiatieven als snelbussen."

 • SP: Eens

  "Reizen vanuit een dorp naar je werk, een opleiding, een ziekenhuis of voor familiebezoek moet net zo gewoon zijn als vanuit de stad. Willen wij de dorpen en het platteland bewoonbaar houden, dan is zelfstandig kunnen reizen daar een voorwaarde voor. De provincie heeft de afgelopen vier jaar geen extra geld in het OV gestoken en daarmee holt de kwaliteit ervan achteruit. Fors investeren is nodig om de opgelopen achterstand in te halen."

 • PvdA: Eens

  "Voor iedereen moeten belangrijke voorzieningen, zoals medische zorg, onderwijs en supermarkt, bereikbaar zijn. En iedereen moet de mogelijkheid hebben om vrienden of familie te bezoeken en eropuit te gaan. Wij zien openbaar vervoer niet als een markt, maar als een waardevolle basisvoorziening voor al onze inwoners. Het schrappen van openbaar vervoer naar kleine dorpen willen wij dan ook zo snel mogelijk terugdraaien."

 • D66: Eens

  "D66 wil meer ruimte voor vraaggericht openbaar vervoer. Lege bussen dragen daar niet aan bij. De mogelijkheid vervoer van deur tot deur te krijgen wel. Inwoners in dorpen hebben ook recht op OV. D66 ziet mooie initiatieven in dorpen om zelf aanvullend vervoer te regelen: daarvoor wil D66 ook geld beschikbaar stellen als aanvulling op regulier openbaar vervoer. D66 wil elektrische bussen of waterstofbussen. 's Avonds moet je nog met OV thuis kunnen komen. Ook in je eigen dorp."

 • PVV: Eens

  "Iedereen in Overijssel moet met het openbaar of vervangend vervoer naar huis kunnen komen."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen zich in Overijssel snel en veilig met het openbaar vervoer moet kunnen verplaatsen. Dit geldt ook voor mensen in kleine dorpen."

 • SGP: Eens

  "Dit is belangrijk met het oog op de leefbaarheid van kleine dorpen."

 • Groenlinks: Eens

  "Openbaar vervoer is een basisvoorziening net zoals wegen."

 • 50PLUS: Eens

  "Leefbaarheid is voor 50PLUS Overijssel het allerbelangrijkste onderwerp. Mensen willen graag in hun omgeving blijven wonen. Dan moeten ook de randvoorwaardelijke zaken en faciliteiten wel aanwezig zijn. En OV dan wel vervangend vervoer hoort daar wat ons betreft bij."

 • PvdD: Eens

  "Het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen is een belangrijke taak van de provincie. Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD wil ook kleine dorpen goed bereikbaar houden voor een vitaal en leefbaar platteland."

 • DENK: Eens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Statushouders Extra belangrijk

De provincie moet stoppen met het subsidiëren van gemeenten voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders).

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat gemeenten gesteund moeten worden om huisvesting van statushouders te verzorgen. De provincie moet solidair zijn. We moeten wel goed kijken waar we dit doen."

 • VVD: Eens

  "De VVD wil geen subsidie verstrekken aan gemeenten voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Huisvesting van woningzoekenden is aan de gemeenten, waarbij voor iedereen zo snel mogelijk een passende woning wordt gevonden."

 • SP: Oneens

  "De overheid is verantwoordelijk voor voldoende betaalbare huisvesting. Dat er nu zo'n groot tekort is, komt door jarenlang politiek wanbeleid waarbij er vooral te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd. De SP wil goede huisvesting voor iedereen en juist investeren in extra woningbouw. Ook als je hebt moeten vluchten voor oorlog of geweld heb je recht op een goede woning."

 • PvdA: Oneens

  "Zolang oorlog, onderdrukking en extreme ongelijkheid heersen, zullen mensen vluchten op zoek naar een veilig bestaan. Het vluchtelingenprobleem lossen wij vanuit Overijssel niet op. De PvdA ziet het fatsoenlijk opvangen van vluchtelingen en statushouders wel als een provinciale taak."

 • D66: Oneens

  "D66 staat voor tolerantie en verdraagzaamheid. Als na zorgvuldige procedures iemand hier mag blijven wonen dan steunen we gemeenten bij het realiseren van de passende opvang en huisvesting. D66 heet dan nieuwkomers van harte welkom."

 • PVV: Eens

  "De provincie Overijssel geeft miljoenen euro's subsidie uit om statushouders een huis te geven. Dit terwijl onze eigen bevolking jarenlang op de wachtlijst staat voor een nieuwe woning. De PVV zet een streep door deze subsidie en zet de Nederlander weer op één."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven hebben huisvesting nodig. De provincie helpt gemeenten om tijdelijke woonruimte te realiseren, of om bestaande gebouwen geschikt te maken. Zonder deze subsidie kunnen veel gemeenten niet aan de vraag voldoen en zullen statushouders zich op de markt van de sociale huurwoningen begeven, wat de wachttijden alleen maar op doet lopen. De ChristenUnie vindt dus dat deze subsidieregeling moet blijven bestaan."

 • SGP: Eens

  "Dit is geen taak van de provincie."

 • Groenlinks: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "Statushouders mogen in Nederland blijven. Deze hebben voldaan aan de voorwaarden om zich hier te vestigen. Derhalve is er voor ons geen reden om te stoppen met dit soort subsidies. Wel vinden wij dat gemeentes niet per se voorrang moeten geven bij de huisvesting van statushouders."

 • PvdD: Oneens

  "Door het Rijk, provincies en gemeenten zijn afspraken gemaakt om statushouders zo snel mogelijk te huisvesten. Dit is van belang omdat zij nu veelal in (nood)opvanglocaties verblijven, wat geen oplossing biedt voor de lange termijn. Op de huisvesting van statushouders door gemeenten houdt de provincie toezicht en er is subsidie voor beschikbaar."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De provincie moet zich richten op haar kerntaken en zich zo min mogelijk bemoeien met gemeentelijk beleid."

 • DENK: Oneens

  "DENK is voor een eerlijke spreiding van asielzoekers over het land. Ook moet er een balans zijn tussen de grootte van de gemeente en de grootte van een asielzoekerscentrum: geen enorme asielzoekerscentra in dorpjes. Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld de grote leegstand van kantoren benutten voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Duurzame bedrijven Extra belangrijk

Bedrijven die duurzaam werken moeten voorrang krijgen als Overijssel opdrachten aanbesteedt, ook als dat meer geld kost.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt duurzaamheid zo belangrijk dat het iets extra’s mag kosten. Belangrijk voor een goed rentmeesterschap."

 • VVD: Eens

  "Overijssel is innovatief, vindingrijk en ondernemend. Wanneer overheid en bedrijfsleven goed samenwerken kunnen wij de uitdaging aan om onze provincie duurzaam te maken. Dat doen we niet door inwoners en ondernemers te pesten, van alles te verbieden of te straffen. Dat is hopeloos ouderwets. We zetten volop in om innovatie en duurzame technieken te ondersteunen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economische winst. Goed voorbeeld doet goed volgen."

 • SP: Eens

  "De provincie moet het goede voorbeeld geven en bedrijven stimuleren duurzamer te worden. De kosten zijn natuurlijk belangrijk, maar de maatschappelijke effecten wegen zwaarder. Naast duurzaamheid geldt dat bijvoorbeeld ook voor bedrijven uit de regio en bedrijven die veel doen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen."

 • PvdA: Eens

  "De provincie is opdrachtgever van veel werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het onderhoud van wegen. Het is logisch en efficiënt om te kijken of je bij het uitvoeren van deze werkzaamheden ook andere provinciale doelen kunt bereiken zoals lokale werkgelegenheid, een schone leefomgeving of meer duurzame energie. Hierdoor lijken projecten op het eerste gezicht duurder, maar leveren ze uiteindelijk veel meer op."

 • D66: Eens

  "D66 stimuleert duurzaam circulair ondernemen en zal als dat mogelijk is bedrijven in Overijssel graag voorrang geven."

 • PVV: Oneens

  "Dit is weer een typisch voorbeeld van hoe uw leven duurder wordt. De kosten worden namelijk gewoon bij de burger neergelegd. Duurzaam is prima, maar het mag de inwoners van Overijssel geen extra geld kosten."

 • ChristenUnie: Eens

  "Bij aanbestedingen kan Overijssel eisen stellen aan de mate waarin een bedrijf duurzaam werkt. De ChristenUnie vindt dat deze eisen gesteld moeten worden, ook als dat duurder is."

 • SGP: Eens

  "Ja, duurzaamheid mag wat extra kosten."

 • Groenlinks: Eens

  "De provincie heeft een voorbeeldfunctie in duurzaam en sociaal gedrag."

 • 50PLUS: Oneens

  "Dit zou een oneerlijke concurrentie zijn. Wel zijn wij voorstander van duurzaam werkende bedrijven. Echter de kosten zijn dan ook vaak hoger. Wij zijn van mening dat per situatie moet worden bekeken welk bedrijf (duurzaam of niet) de opdracht gegund moet krijgen."

 • PvdD: Eens

  "De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in Overijssel. De provincie heeft daarbij een voorbeeldfunctie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam aanbesteden."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is tegen beleid waarbij bedrijven die aan landelijke vereisten voldoen door de provincie worden uitgesloten op basis van additionele provinciale duurzaamheidseisen."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een spilfunctie vervult in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie. Ook dit is duurzaam werken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Winkelcentra Extra belangrijk

Gemeenten moeten geld van de provincie krijgen om winkelcentra in stads- en dorpskernen te vernieuwen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat we door moeten gaan met ons programma 'de Stadsbeweging' zodat gemeenten winkelcentra aantrekkelijker kunnen maken."

 • VVD: Eens

  "Krachtige kernen maken steden en dorpen aantrekkelijk en vitaal. Met het provinciale investeringsprogramma 'de Stadsbeweging' worden binnensteden vitaal en leefbaar gemaakt en zetten we de energie in om leegstand en verpaupering tegen te gaan. De VVD wil met ondernemers en inwoners komen tot een investeringsprogramma voor een rendabele ontwikkeling van stedelijke gebieden."

 • SP: Eens

  "Met het behouden van voorzieningen in de stad, maar zeer zeker ook in de dorpen en op het platteland, houden we de leefbaarheid op peil. De lokale bakker en de pinautomaten verdwijnen uit ons straatbeeld. De Jumbo's, AH's en Lidl's nemen complete winkelcentra over. Door kleine mkb'ers een betaalbare plek te geven wordt het aanbod diverser en aantrekkelijker voor iedereen."

 • PvdA: Eens

  "Veel centra van dorpen en steden hebben het moeilijk door leegstand en verloedering. Dit is slecht voor de leefbaarheid en de lokale economie. De PvdA vindt het erg belangrijk dat onze dorpen en steden aantrekkelijk zijn om in te wonen, werken en verblijven. Om de stads- en dorpskernen weer te laten bloeien, is het van belang dat we fors investeren. De PvdA doet dit graag."

 • D66: Eens

  "D66 is trots op de steden en dorpen. En dat moet zo blijven. Aantrekkelijke centra met voldoende aanbod dragen bij aan de leefbaarheid in de stad en op het platteland."

 • PVV: Oneens

  "Dit ligt bij de gemeenten en de vrije markt."

 • ChristenUnie: Eens

  "Om de dorpen en steden leefbaar te houden, zijn levendige stads/dorpskernen onmisbaar. De provincie moet hierin investeren."

 • SGP: Eens

  "Een subsidie kan een steuntje in de rug zijn. Leefbaarheid van centra is belangrijk."

 • Groenlinks: Eens

  "GroenLinks vindt de leefbaarheid in steden en dorpen een belangrijk thema, een vitaal centrum is daar een belangrijk onderdeel van."

 • 50PLUS: Oneens

  "Gemeentes zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen infrastructuur. Wel zijn wij van mening dat de provincie de gemeentes hierin op andere wijzen kan steunen. We denken dan aan 'de Stadsbeweging', 'de Woonkeuken' etc."

 • PvdD: Oneens

  "Het vernieuwen van een winkelcentrum is de verantwoordelijkheid van de betreffende vastgoedeigenaar en geen taak van de provincie."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD vindt leefbare kernen belangrijk, zeker ook voor dorpen en steden in de periferie, maar dit is geen taak voor de provincie."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt de leefbaarheid in de provincie een belangrijk punt. Waar winkelcentra door veroudering en het wegtrekken van ondernemers onaantrekkelijk worden, dient de provincie in te zetten op het aantrekkelijk maken van deze winkelcentra."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. TechBase Twente Extra belangrijk

De provincie mag alleen extra geld steken in TechBase Twente (het bedrijvenpark op de voormalige luchthaven Twente) als dat overduidelijk tot meer banen leidt.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt banen een belangrijke voorwaarde, waarbij het gaat om directe banen en indirecte banen bij bedrijven die profiteren van de ontwikkeling op TechBase Twente."

 • VVD: Oneens

  "Als VVD willen wij investeren in de toekomst en in banen. Bedrijven moeten de mogelijkheid en ruimte krijgen om te groeien. De VVD wil werken aan een goed vestigingsklimaat en zeker investeren in innovatie, start-ups en scale-ups om zodoende ook in de toekomst banen voor Overijsselaars creëren. Vernieuwend ondernemerschap levert niet alleen banen maar ook inspiratie op."

 • SP: Oneens

  "Meer banen zijn natuurlijk erg belangrijk voor de regio Twente. Zeker nu Siemens vertrekt en de tweeduizend beloofde banen bij Lithium Werks ook onzeker zijn geworden. Toch moet werkgelegenheid niet het enige bepalende argument zijn voor de provincie om er geld in te steken. De provincie kan bijvoorbeeld ook geld steken in voorwaardenscheppende projecten."

 • PvdA: Eens

  "De provincie heeft veel geld gestoken in het terrein van de voormalige luchthaven Twente. Dit is gedaan om de regionale economie te versterken en de werkgelegenheid te bevorderen. Alle noodzakelijk investeringen zijn nu gedaan. Het is de hoogste tijd dat er ook daadwerkelijk werkgelegenheid wordt gerealiseerd."

 • D66: Eens

  "D66 heeft gerealiseerd dat er geen vliegveld kwam in Twente en dat er een innovatief bedrijfsterrein beschikbaar kwam. Daar zijn we trots op. Dit unieke terrein moet als innovatief centrum bijdragen en ook zorgen voor meer banen in de regio."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil vol inzetten op het halen van banen naar Overijssel. We kunnen elke euro echter maar één keer uitgeven. Daarom moet aan de voorkant duidelijk zijn dat extra geld echt tot nieuwe banen leidt. Het liefst zien wij luchthaven Twente weer als echt vliegveld om zo aan te sluiten op de wereldeconomie. Zo wordt Twente weer een echte logistieke hotspot."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Natuurlijk heeft het de voorkeur dat nieuwe bedrijven ook zorgen voor nieuwe banen. Maar dat is niet altijd vooraf te voorspellen. Bovendien zorgen bedrijven ook vaak indirect voor banen, bijvoorbeeld bij toeleveringsbedrijven."

 • SGP: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens

  "Er is door de provincie al heel veel geld in de TechBase geïnvesteerd. Wat 50PLUS Overijssel betreft voldoende op dit moment. Alleen als dit echt veel meer banen gaat opleveren zijn wij bereid om extra investeringen te ondersteunen."

 • PvdD: Geen van beide

  "De investeringen moeten niet alleen leiden tot meer banen, maar ook bijdragen aan een breder welvaartsbegrip. Daarin is economische groei een te eenzijdig uitgangspunt. Met criteria als duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid moet ook rekening gehouden worden."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is tegen gestrooi met subsidies. Dus als er subsidie wordt verstrekt, moet eerst overduidelijk zijn dat dit tot meer banen leidt. Dus niet vooraf miljoenen steken in projecten die niet van de grond komen en geen resultaten opleveren."

 • DENK: Eens

  "Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Recreatiewoningen Extra belangrijk

De provincie moet permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat recreatiewoningen gebruikt moeten worden voor het doel waarvoor ze gebouwd zijn. Niet levensvatbare parken moeten gerenoveerd of gesaneerd worden. De burgers in burgerwoningen betalen ook meer belasting dan de eigenaren van zomerhuisjes. Dit vinden we niet eerlijk en daarom zijn we dus tegen deze stelling."

 • VVD: Eens

  "Om de druk op de woningmarkt te verlichten kan permanente bewoning van recreatiewoningen deze druk verlagen. We willen daarom een onderzoek naar het meer mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen."

 • SP: Geen van beide

  "Recreatiewoningen zijn meestal niet geschikt voor langdurige bewoning en bevinden zich op afgelegen plaatsen met weinig voorzieningen. Dat er mensen zijn die noodgedwongen in recreatiewoningen zitten omdat ze geen woning kunnen vinden is een probleem dat moet worden aangepakt door investeringen in meer betaalbare woningen. Uiteindelijk is het wel of niet toestaan een bevoegdheid van de gemeente. Daar hoort die volgens de SP ook thuis."

 • PvdA: Oneens

  "In een woonhuis mag je wonen, een recreatiewoning is voor recreatie. Onder bepaalde voorwaarden kan een recreatiewoning een woonbestemming krijgen, dan mag erin gewoond worden. Zo voorkomen we onduidelijkheid en gelden voor iedereen dezelfde regels."

 • D66: Eens

  "D66 wil ruimte geven aan gemeenten voor een eigen invulling. Gemeenten hebben goed zicht op de specifieke situaties en mogelijkheden. Een evenwichtig woonbeleid, tijdelijk en permanent, vergt maatwerk per gebied."

 • PVV: Eens

  "Zo krijgen we meer woningen beschikbaar voor jong en oud. En daarbij krijgen we een betere doorstroming op de woningmarkt."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Onder bepaalde voorwaarden kan permanente bewoning van een recreatiewoning worden toegestaan. Bijvoorbeeld als het gaat om huizen die nooit meer in gebruik zullen komen voor recreatie, en die al heel lang door dezelfde bewoners worden bewoond. Voor het overige mogen recreatiewoningen niet permanent bewoond worden. Dat verstoort de markt en het zorgt ervoor dat er steeds nieuwe recreatieparken worden gebouwd, terwijl we beter de oude parken (die soms verpauperen) kunnen renoveren."

 • SGP: Geen van beide

  "In principe geen permanente bewoning, maar in bijzondere situaties moet een gemeente maatwerk kunnen bieden, bijv. bij verpaupering. Die woningen moeten dan wel voldoen aan de eisen van een gewone woning."

 • Groenlinks: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS Overijssel roept dit al langer. Weliswaar is permanente bewoning van recreatiewoningen sinds de nieuwe omgevingsvisie Overijssel niet meer verboden, toch is de huidige regeling volgens ons nog niet voldoende. Recreatiewoningen in oudere verwaarloosde parken hebben geen verhuurpotentieel meer, maar trekken ook criminaliteit aan. Een recreatiewoning die nu vaak permanent bewoond wordt, maar waarvan de eigenaren verplicht nog een andere woning moeten aanhouden, geeft extra druk op de markt."

 • PvdD: Oneens

  "Er mag niet zomaar een nieuwe woonwijk ontstaan in het buitengebied. De ecologische draagkracht van een gebied is daar niet zonder meer op berekend."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "De krappe woningmarkt zorgt niet alleen voor lange wachtlijsten voor geschikte huurwoningen maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op koopwoningen. Vooral starters zijn hiervan de dupe. Het toestaan van permanente bewoning van bepaalde recreatiewoningen kan in sommige gevallen uitkomst bieden."

 • DENK: Eens

  "Door de oververhitte woningmarkt en de huidige keuzes van de regering en gemeenten lukt het niet om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. Er dient dus creatiever omgesprongen te worden met de woningvoorraad. Waar mogelijk, en indien dit niet voor overlast zorgt, dient permanente bewoning toegestaan te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Stageplekken Extra belangrijk

De provincie moet samen met bedrijven zorgen voor genoeg stageplekken in Overijssel.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat jongeren en mensen die een nieuwe baan zoeken gesteund moeten worden. Stageplekken zijn daarbij belangrijk. Het 1000-jongerenplan is succesvol en daar willen we mee doorgaan."

 • VVD: Eens

  "Aansluiting van de arbeidsmarkt op onderwijs was nog nooit zo belangrijk. Dit is een opgave tussen onderwijs en ondernemers, waarbij wij graag ondersteunen en faciliteren, maar niet de verantwoording overnemen van partijen die vraag en aanbod het beste kennen en kunnen matchen."

 • SP: Eens

  "Willen we onze jonge mensen goed opleiden en kansen bieden, dan is een deel van de opleiding in de praktijk ervaren echt belangrijk. Het is nu voor opleidingen en studenten soms onmogelijk om een goede stageplek te vinden die voldoende aansluit bij de opleiding. De provincie kan haar contacten en invloed gebruiken bij het vinden van geschikte stageplaatsen."

 • PvdA: Eens

  "Jongeren moeten zeker zijn van een stageplek of werkervaringsplek, zodat ze de beste kansen hebben op een fatsoenlijke baan. En Overijsselse bedrijven moeten kunnen rekenen op goed opgeleid personeel. Een stage is daarom van groot belang, voor jongeren én voor bedrijven. Maar het vinden van een stage is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom moeten er voldoende stageplekken voor alle jongeren komen."

 • D66: Eens

  "D66 ziet een krappere arbeidsmarkt en een mismatch tussen wat er aan opleidingen is en de behoeften in de markt. Stageplaatsen dragen bij aan het verminderen van deze tekortkoming. Opleidingen gaan meer aansluiten bij de vraag uit de markt en leerlingen leren een vak in de praktijk waar ook de onderneming bij gebaat is."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil dat onze jong-afgestudeerden werk vinden in Overijssel en zo niet wegtrekken uit de provincie. Stages zorgen voor een goede relatie tussen school en een toekomstige werkplek."

 • ChristenUnie: Eens

  "Stageplekken zijn onmisbaar voor jongeren om goed opgeleid te raken. De provincie kan het onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen om te zorgen voor voldoende stageplekken in de juiste sectoren."

 • SGP: Eens

  "Is geen provinciale taak, maar voldoende stageplekken zijn wel belangrijk met het oog op voldoende vakmensen in de provincie."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "Dit is echt geen provinciale taak. Stageplekken zijn best belangrijk, maar echte banen zijn van levensbelang. Wij zien liever dat er geïnvesteerd wordt in banen voor langdurig werkloze 45-plussers, daar deze achterblijven op de arbeidsmarkt."

 • PvdD: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Dit is geen taak voor de provincie. Uiteraard kan de provincie ook zelf stageplekken aanbieden om zo haar steentje bij te dragen."

 • DENK: Eens

  "Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat bij een inschrijving van een ondernemer wordt beoordeeld hoeveel arbeids- en stageplaatsen deze bijdraagt aan de lokale economie. DENK wil de vereisten voor aanbestedingen en overheidsopdrachten zodanig aanscherpen dat er meer concrete werk- en stageplekken worden gerealiseerd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Amateurkunst Extra belangrijk

In plaats van aan het Orkest van het Oosten moet de provincie subsidie geven aan kleinschalige amateurkunst.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA ziet het orkest als een basisvoorziening, die krijgt naast de rijkssubsidie ook een provinciale subsidie. Kleinschalige amateurkunst wordt door de bank genomen ook door gemeenten (financieel) gestimuleerd."

 • VVD: Oneens

  "We willen dat de provincie bijdraagt aan initiatieven die Overijssel nog mooier maken. Dit maakt Overijssel aantrekkelijk voor haar inwoners, bezoekers, ondernemers en investeerders. Het Orkest van het Oosten is een van de culturele parels (net zoals Rijksmuseum Twente, Museum de Fundatie en Deventer op Stelten) die we als VVD willen blijven ondersteunen, ook om het vestigingsklimaat te ondersteunen en talent aan te trekken."

 • SP: Geen van beide

  "Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. De SP wil de nadruk leggen op kleinschalige en middelgrote initiatieven. Het Orkest is echter ook een belangrijke bron van cultuur die ondersteuning nodig heeft. Ook (jonge) professionele kunstenaars verdienen ondersteuning door creatieve broedplaatsen in bijv. Zwolle, Deventer en Hengelo te ondersteunen waar zij kunnen werken en hun werk kunnen delen met de samenleving. Zodat ze in Overijssel kunnen blijven ipv te moeten verhuizen naar de randstad."

 • PvdA: Oneens

  "In Overijssel genieten jaarlijks honderdduizenden mensen van straattheater, musea, fanfares en beeldende kunst, concerten en festivals. Onze kunst en cultuur is van iedereen en voor iedereen. Hierin spelen professionele en amateurkunst beide een belangrijke rol en die kunnen elkaar ook goed versterken. PvdA wil en kan daarom niet kiezen, maar zal beide vormen ondersteunen waar dat nodig is."

 • D66: Oneens

  "D66 staat voor cultuur. Zowel grootschalige als ook kleinere cultuur in stad en dorp. Het is daarom niet een kwestie van of of maar van EN EN. Overijssel is aantrekkelijk als vestigingsplek en woonplaats omdat ze zo'n rijk cultuuraanbod heeft. Een parel daarbinnen is het Orkest van het Oosten en daarom moet dat behouden blijven."

 • PVV: Geen van beide

  "De provincie Overijssel heeft al miljoenen euro's subsidie in het Orkest van het Oosten gestoken. Dit terwijl maar relatief weinig mensen erheen gaan. Stoppen dus met die linkse hobby. Amateurkunst komt vanuit de mensen zelf. Daar is geen subsidie voor nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De provincie moet zowel het Orkest van het Oosten als kleinschalige amateurkunst subsidie geven."

 • SGP: Eens

  "Daardoor kunnen veel meer musici gesteund worden."

 • Groenlinks: Oneens

  "GroenLinks daagt cultuur een warm hart toe, wij vinden het belangrijk dat zowel professionele cultuurorganisaies als amateurgezelschappen ondersteund worden."

 • 50PLUS: Oneens

  "Wij vinden beide soorten cultuur van belang. Dus: Ja er moet meer subsidie naar kleinschalige kunst maar OOK naar bijv. het Orkest van het Oosten."

 • PvdD: Oneens

  "Cultuur zorgt voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor verschillende kunstvormen, waaronder het Orkest van het Oosten, dan ook essentieel. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Cultuur is meer dan alleen muziek waar een klein gedeelte van de bevolking naar luistert, maar er moet ook kritisch gekeken worden wat er met belastinggeld gebeurt en waaraan het wordt uitgegeven door de provincie."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Verbreding N35 Extra belangrijk

De provincie moet de helft van de kosten betalen voor verbreding van de rijksweg N35 tussen Zwolle en Wierden.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "CDA vindt dat de N35 vierbaans moet worden en dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. De provincie moet daaraan bijdragen, maar het is en blijft een rijksweg, het Rijk moet dus voorop lopen met betalen."

 • VVD: Eens

  "Niemand wil in de file staan. De auto blijft een ongelooflijk belangrijk vervoermiddel voor onze inwoners. Een goed wegennet in en rondom onze steden en dorpen is daarvoor onmisbaar. Dat betekent dat we moeten investeren in onze cruciale verbindingen. De N35 is zo’n verbinding. Wij willen een onderzoek naar de haalbaar- en wenselijkheid van het opwaarderen van de N35 naar de A35. De eerste stap is opwaardering van de N35 naar vier banen, 100km/u en ongelijkvloerse kruisingen. Vlot en veilig!"

 • SP: Geen van beide

  "De N35 is een rijksweg. De prioriteit van de provincie moet bij de N35 liggen op verkeersveiligheid op het hele traject. Wanneer vanwege verkeersveiligheid en doorstroming door het Rijk voor verdubbeling word gekozen, zijn wij niet tegen, maar er moeten verkeersveilige oplossingen komen voor bijvoorbeeld de inwoners van Mariënheem. De weg loopt nu nog dwars door hun dorp. Daarnaast moet de provincie investeren in de bus- en treinverbinding als alternatief."

 • PvdA: Oneens

  "Het is belangrijk dat je op een goede manier kunt komen waar je wilt zijn. De PvdA is daarom voorstander van een robuuste infrastructuur. De N35 is voor Overijssel een belangrijke verbinding. Daarom vinden wij het opwaarderen en verbreden van de N35 een goede zaak. Alleen is de N35 een rijksweg en moet het Rijk dus betalen. Dat doen ze ook met rijkswegen in het Westen, dus waarom niet in Overijssel?"

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat rijkswegen een verantwoordelijkheid blijven van het Rijk. D66 wil wel een bijdrage leveren, inclusief eventuele voorfinanciering."

 • PVV: Eens

  "De PVV vindt zelfs dat de provincie hier meer dan de helft voor mag betalen. De provincie moet het voortouw nemen in het oplossen van de knelpunten op onze wegen. Dit vanwege de huidige filedruk, onveiligheid en overlast op de N35."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Voor de ChristenUnie is uitgangspunt dat het Rijk de rijkswegen betaalt. Dat is de normale gang van zaken. De provincie Overijssel heeft al meer dan honderd miljoen euro in Rijkswegen gestoken, geld dat niet meer besteed kan worden aan onze provinciale wegen. Wel is het mogelijk om met geld van de provincie extra wensen te betalen. Denk aan een extra op/afrit, een extra tunnel of viaduct, etc."

 • SGP: Eens

  "Hoewel het een rijksweg is willen we vanwege het belang van verbreding een substantiële bijdrage leveren."

 • Groenlinks: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "De N35 is een rijksweg. Wij zijn van mening dat de kosten van het verbreden dan ook door het Rijk gedragen moeten worden. Bovendien zijn er belangrijkere delen van de N35 waar m.n. de verkeersveiligheid in het geding is. Denk aan Mariënheem waar de N35 dwars door de kern heen gaat. 50PLUS heeft echter minder problemen met evt. voorfinanciering, als dat later maar door het Rijk wordt terugbetaald."

 • PvdD: Oneens

  "Extra asfalt lost het fileprobleem niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe wegen of verbreding van bestaande wegen."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD wil betere bereikbaarheid via de weg en wil dat de provincie meer geld gaat investeren in de aanleg en verbetering van wegen."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Om- en bijscholing Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten financieel steunen voor om- of bijscholing van mensen die moeilijk aan het werk komen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat gemeenten gesteund moeten worden om mensen te kunnen om- en bijscholen."

 • VVD: Eens

  "De provincie ondersteunt arbeidsmarktregio’s. Iedereen heeft recht op passend werk. De gemeente is leidend, de provincie ondersteund. De beste steun, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een breed offensief voor werkgelegenheid. De provincie wil dat waar ze kan ondersteunen."

 • SP: Eens

  "Niet de werkgevers moeten verleid worden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar we moeten investeren in de mensen zelf. Daarmee zorg je dat zij weer een toekomst kunnen opbouwen met hun eigen kwaliteiten. Die kwaliteiten blijven, een gesubsidieerde baan is vaak na een half jaar weer voorbij. De provincie weet bij uitstek waar welke mensen nodig zijn en kan helpen bij het 'matchen' maar ook financieel ondersteunen bij leertrajecten op maat."

 • PvdA: Eens

  "Goed en zinvol werk geeft mensen niet alleen inkomen, maar ook een gevoel van eigenwaarde en is daarom van groot belang om vooruit te komen in het leven. Het vinden van werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen die niet over de gewenste kennis of vaardigheden beschikken. In deze gevallen wil de PvdA helpen met om- of bijscholing, zodat deze mensen nieuwe kansen en perspectief krijgen."

 • D66: Eens

  "D66 ziet dat gemeenten veel taken moeten uitvoeren die ook met werk en inkomen te maken hebben. Zij hebben de primaire taak om zorg te dragen voor maatwerk. De provincie dient gemeenten te helpen dat maatwerk optimaal tot stand te brengen zodat iedereen die wil en kan, in staat is werk te verrichten dat bij hem of haar past."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil een actieve aanpak van de werkeloosheid in Overijssel. Mensen weer aan het werk helpen is in onze ogen een goede besteding van belastinggeld."

 • ChristenUnie: Eens

  "Er zullen altijd mensen zijn die moeilijk aan het werk komen, wegens een opleiding die niet past bij de vraag op de arbeidsmarkt of vanwege andere redenen. Gemeenten hebben een grote rol om mensen te begeleiden naar werk. De provincie moet hierin ondersteunend zijn. De provincie moet dit zien als een permanente taak."

 • SGP: Eens

  "In het belang van de deelname van inwoners van Overijssel aan het arbeidsproces. Daarnaast is het ook belangrijk voor de regionale bedrijven om goed geschoolde medewerkers te hebben."

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens

  "Dit is één van de grootste uitdagingen op dit moment. De economie trekt aan en toch blijven er specifieke groepen (bijv. 45-plussers) langdurig werkloos. Verder is er te weinig inzicht in het aantal werklozen, de bestanden bij gemeentes, UWV of onderwijsinstellingen. 50PLUS Overijssel vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om- of bij te scholen. Daar willen we best een financiële bijdrage aan geven."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is voor een terughoudende overheid maar waar mensen echt hulp of steun nodig hebben, moeten we dat geven."

 • DENK: Eens

  "Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Veestapel Extra belangrijk

Om de natuur te beschermen tegen een teveel aan uitstoot van stikstof, moet het aantal dieren in veehouderijen omlaag.

 • Uw mening:
 • CDA: Geen van beide

  "CDA wil familiebedrijven steunen in hun ontwikkeling, bedrijven moeten dus verantwoord kunnen blijven groeien. Moderne bedrijven zijn minder milieubelastend, deze investeringen moeten wel terugverdiend kunnen worden."

 • VVD: Oneens

  "Een boer moet kunnen boeren. Wij zien de agrariërs als belangrijke moderne ondernemers in onze Overijsselse economie, die met passie voor het vak, oog voor dierenwelzijn en omgeving innovatief werken. We zien daarom toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en het behouden van biodiversiteit. We gaan met boerenverstand aan de slag en maken het onze agrariërs niet onnodig moeilijk."

 • SP: Eens

  "De SP is voor kleinschalige kringlooplandbouw. Wij vinden dat boeren die hiernaar overstappen financieel geholpen moeten worden, omdat iedere boer een fatsoenlijk inkomen verdient. Het terugbrengen van de hoeveelheid stikstof in de landbouw betekent dat het aantal dieren teruggebracht moet worden."

 • PvdA: Eens

  "De veehouderij in Overijssel produceert veel mest en stoot daarmee erg veel stikstof uit. Te veel stikstof maakt de natuur kapot. Helaas is de veehouderij nog niet in balans met de omgeving. Een daling van de omvang van de veestapel is hiervoor noodzakelijk."

 • D66: Oneens

  "D66 gaat uit van wat de bodem aankan. Een gezonde bodem is nodig voor boer en dieren. Een evenwicht tussen wat de bodem aankan en het aantal dieren dat erop gehouden kan worden is uitgangspunt. Als dat leidt tot een lager aantal dieren dan steunen we dat. Ook kiest D66 voor kringlooplandbouw met korte ketens: van boer tot bord in de regio."

 • PVV: Oneens

  "De PVV is tegen de betutteling van onze boeren. Geef deze familiebedrijven en ondernemers de ruimte. Teveel verstikkende regelgeving leidt tot faillissement."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De ChristenUnie streeft naar een kringlooplandbouw. Dat betekent o.a. dat gebruikte hulp- en grondstoffen niet opraken, maar steeds opnieuw gebruikt worden. Dit zal op termijn leiden tot het verkleinen van de veestapel, omdat Nederland niet voldoende landbouwgrond heeft om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen met de hoeveelheid dieren die ons land nu telt."

 • SGP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Groenlinks: Eens

  "GroenLinks is voorstander van kleinschalige biologische veeteelt, land- en tuinbouw, zodat ons voedsel op een wijze wordt geproduceerd met respect voor dieren, natuur en milieu."

 • 50PLUS: Oneens

  "We doen al heel veel aan het terugdringen van stikstof. Er zijn meer vervuilers dan slechts de veehouderij. Wij zijn van mening dat onze agrariërs er alles aan doen om te voldoen aan de huidige eisen. Megastallen zijn voor ons uit den boze, maar het huidige bestand (of zelfs meer, indien er maatregelen genomen worden om de uitstoot te minimaliseren) mag wat ons betreft blijven."

 • PvdD: Eens

  "Overijssel heeft de hoogste ammoniak- (stikstof-) uitstoot van Nederland. Onze natuur ligt onder een verstikkende deken van stikstof. Een belangrijk deel daarvan komt uit de intensieve veehouderij. Dit is een van de redenen waarom er een einde moet komen aan de vee-industrie."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "De milieuwetgeving voor de Nederlandse landbouw behoort al tot de strengste ter wereld. Voor veehouders is een bepaalde schaalgrootte essentieel anders kunnen ze hun bedrijf niet in leven houden, met alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid en landschap."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Sport Extra belangrijk

De provincie moet geen geld steken in grootschalige sportevenementen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat de provincie aan beeldbepalende grote sportevenementen moet meebetalen. Dat is goed voor sport en recreatie, in Overijssel zijn we daar groot in. Dit is ook goed voor de lokale ondernemers."

 • VVD: Oneens

  "De VVD wil dat de provincie haar nek uitsteekt om grootschalige sportevenementen naar Overijssel te halen. De huidige grote evenementen, zoals CSI Twente, Military Boekelo en de Zwolse Halve Marathon blijven we ondersteunen. Sporten is gezond en we willen dat onze inwoners hiervan kunnen genieten."

 • SP: Oneens

  "Overijssel kent verschillende grote sportevenementen waar duizenden mensen van binnen en buiten Overijssel aan meedoen, zoals de halve marathon in Zwolle en Enschede en de Ronde van Overijssel. Dat stimuleert sporten en gemeenschapszin en de SP vindt het een goede zaak als de provincie daaraan bijdraagt. De vraag wanneer een evenement op eigen benen kan staan, is een kwestie van maatwerk en niet van tijdslimieten."

 • PvdA: Oneens

  "Sport is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Overijssel. Grootschalige sportevenementen hebben een brede positieve uitstraling, verbinden mensen en inspireren en stimuleren mensen om te gaan sporten. Daarom ondersteunen we deze evenementen."

 • D66: Oneens

  "D66 staat voor sport in de meest brede zin. Evenementen dragen bij aan beleving en stimuleren inwoners ook aan sport te gaan doen. Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid en welbevinden. Daarom kiest D66 voor het ondersteunen van grootschalige sportinfrastructuur, bijvoorbeeld van het verduurzamen daarvan, en wil D66 dat inwoners mee kunnen genieten van grote sportevenementen."

 • PVV: Oneens

  "Sportevenementen kunnen de provincie Overijssel op de kaart zetten, leveren geld op en zijn gezellig. Zolang de opbrengsten maar meer opleveren dan dat het kost is de PVV voor."

 • ChristenUnie: Eens

  "Grootschalige sportevenementen moeten zichzelf kunnen bedruipen. De provincie moet zich vooral richten op kleinschaliger evenementen en breedtesport. Daar kunnen mensen elkaar lokaal ontmoeten en wordt ook een bijdrage geleverd aan gezond bewegen."

 • SGP: Eens

  "Geen taak van de provincie. In de praktijk is de zondag ook vaak gemoeid met dergelijke evenementen. Wij koesteren de zondagsrust."

 • Groenlinks: Oneens

  "Zonder geld van de overheid kunnen grootschalige sportevenementen niet georganiseerd worden."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Deze stelling vinden wij te extreem. Wij zijn van mening dat je daar niet aan ontkomt. Er zijn grootschalige sportevenementen die zelfbedruipend kunnen zijn. Die zouden niet financieel door de provincie moeten worden ondersteund. Bovendien zijn ook lokale kleine evenementen vaak interessant genoeg om wel te ondersteunen."

 • PvdD: Eens

  "Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet maken, in plaats van geld te steken in grootschalige sportevenementen. Deze zijn vaak niet duurzaam."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "Bij grote evenementen die door een gemeente alleen niet zijn te realiseren kan de provincie helpen bij de financiering."

 • DENK: Oneens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. DENK wil daarom dat de subsidies eerlijker verdeeld worden. Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Luchthaven Twente Extra belangrijk

De hobby- en zakenvluchten op luchthaven Twente moeten stoppen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat het gebruik van luchthaven Twente voor zakelijke vluchten van groot belang is voor de regio. Bedrijven en de universiteit vinden dit een belangrijke vestigingsfactor. Dit moet zo blijven."

 • VVD: Oneens

  "Overijssel ligt in het hart van economisch Europa. Overijsselaars mogen daarom rekenen op een provincie die stevig inzet op bereikbaarheid. Twente Airport draagt bij aan deze bereikbaarheid voor de luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid en het zakelijk vliegverkeer naar de rest van Europa. Goed voor ondernemend Overijssel, goed voor onze economie, goed voor banen. Recreatief luchtverkeer geven wij graag de ruimte. Ook dit maakt onze provincie aantrekkelijk om te wonen en te vestigen."

 • SP: Eens

  "Wij zijn altijd voor de sluiting van de luchthaven geweest zodat dit terrein beschikbaar kan komen voor de natuur en bijpassende recreatie. Bovendien is de huidige exploitatie verliesgevend als je alle kosten meerekent, zoals groot onderhoud. Deze verliezen worden nu met belastinggeld gedekt. Dat geld kan nuttiger besteed worden."

 • PvdA: Oneens

  "De provincie en de gemeente Enschede werken samen aan een plan voor voormalig vliegveld Twente. De doelstelling is het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in een mooie en waardevolle omgeving. Hierbij is geen ruimte voor grootschalige luchtvaart. Het beperkt gebruiken van de luchthaven voor zakenvluchten en hobbyvluchten past hier wel bij."

 • D66: Oneens

  "D66 is blij dat door haar inzet er geen nieuw regulier vliegveld in Twente is gekomen. Het huidige gebruik voor beperkt verkeer is voor D66 acceptabel en past bij de ontwikkeling van een hoogwaardig innovatief centrum. Dat daarvoor ook bijvoorbeeld voor het ontmantelen van een groot vliegtuig zakelijk gevlogen moet worden past daarbij."

 • PVV: Oneens

  "De hobby- en zakenvluchten zijn belangrijk voor het nationale en internationale bedrijfsleven van Overijssel en stimuleren de bereikbaarheid. Er mee stoppen zou dus slecht zijn voor onze economie. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De luchthaven Twente kende altijd al ruimte voor hobby- en zakenvluchten. Er is een bestaande landingsbaan, die op deze manier benut kan worden. Wel geldt er een maximum aan het aantal vluchten."

 • SGP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Groenlinks: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens

  "Nee, er is duidelijk ruimte gegeven aan een aantal vluchten op luchthaven Twente. Verder is de nabijheid van de luchthaven in Twente een pre voor sommige bedrijven en investeerders. Er hoeven niet meer vluchten dan nu te worden toegestaan, maar het huidige aantal starts en landingen is voor ons alleszins acceptabel."

 • PvdD: Eens

  "De Partij voor de Dieren is tegen het luchthavenbesluit Twente Airport. De grote nadelige effecten voor natuur en milieu en overlast voor omwonenden worden ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Om klimaatdoelstellingen te halen is juist een krimp van de luchtvaart noodzakelijk."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD is voor betere bereikbaarheid in Overijssel over de weg, via het openbaar vervoer en ook via de lucht."

 • DENK: Oneens

  "DENK is voor het stimuleren van de lokale economie. Hobby- en zakenvluchten dragen daaraan bij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Regionaal OV Extra belangrijk

Mensen met een AOW-uitkering moeten op kosten van de provincie gratis met het regionale OV kunnen reizen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor iedereen, zo ook voor jongeren en ouderen. Gratis regionaal vervoer vinden wij te ver gaan."

 • VVD: Oneens

  "Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de provincie zorgvuldig met belastinggeld omgaat. We staan voor een realistisch gezond financieel beleid."

 • SP: Eens

  "Het OV in Nederland is in vergelijking met veel landen erg duur. De SP is voorstander van veel goedkoper en in de toekomst gratis openbaar vervoer. Dat maakt mensen mobieler, is goed voor het milieu en gaat files tegen. Een goede eerste stap is gratis OV voor AOW'ers. Zij zijn vaak afhankelijk van het OV en hebben lang niet altijd veel te besteden."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA vindt het belangrijk dat alle ouderen kunnen meedoen. De dikte van je portemonnee mag nooit een reden zijn om eenzaam te worden of geïsoleerd te raken omdat je de bus niet meer kunt betalen. Voor ouderen met alleen AOW kunnen we daarom een regeling treffen. Ouderen met een goed pensioen kunnen het OV zelf betalen. De provincie kan samen met gemeenten maatwerkoplossingen bedenken."

 • D66: Oneens

  "D66 wil niet dat de provincie inkomenspolitiek overneemt van de gemeenten. Dit is bij uitstek een gemeentelijke taak."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil dat onze ouderen mobiel blijven en niet vereenzamen. Zij hebben dit land opgebouwd en altijd belasting betaald. Dit is een klein offer om wat terug te kunnen doen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Korting op het OV voor mensen met een smalle beurs is denkbaar. Maar dit geldt niet alleen voor AOW-ers."

 • SGP: Oneens

  "Sympathiek voorstel, maar waarom zou iemand met een goed pensioen hier ook gebruik van moeten kunnen maken? Er zijn nog meer groepen die het niet breed hebben. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders en gezinnen met één kostwinner."

 • Groenlinks: Geen van beide

  "GroenLinks vindt dat alle inwoners zich moeten kunnen verplaatsen in de provincie voor een sociaal leven. Wij zijn voor betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen."

 • 50PLUS: Eens

  "Eens, echter met een aanvulling. Wij zijn van mening dat dit ook zou moeten gelden voor de sociaal zwakkeren. En wat ons betreft niet de hele dag, maar buiten de spitstijden. Als het voor studenten kan, zien wij niet in waarom het voor deze doelgroep niet zou kunnen. Mocht gratis te veel gevraagd zijn, zou het wat ons betreft ook tegen een zeer gereduceerd tarief kunnen."

 • PvdD: Eens

  "Het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen is een belangrijke taak van de provincie. Regionaal openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn."

 • Forum voor Democratie : Oneens

  "FVD vindt het geen taak voor de provincie om gratis openbaar vervoer te verstrekken aan speciale groepen die dat vaak ook prima zelf kunnen betalen."

 • DENK: Eens

  "De fysieke afstand van Nederlanders met een lager inkomen tot werk wordt steeds groter. Een van de oorzaken is de uitsluiting door toenemende verdringing van mensen met lagere inkomens uit stedelijke gebieden. Ook ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Natuurgebieden Extra belangrijk

Het aanleggen van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat voor nieuwe natuur al voldoende landbouwgrond is ingeleverd."

 • VVD: Eens

  "We zien toe op een gezonde balans tussen economie en ecologie en het behouden van biodiversiteit. Een boer moet kunnen boeren. Wij geven ruimte aan de agrarische ondernemer, die bijdraagt aan de Overijsselse economie en aan een prachtig, krachtig en vitaal platteland. Boeren moeten natuurlijk wel de ruimte krijgen om zelf recreatie te kunnen ontplooien."

 • SP: Oneens

  "Zoals het ontwikkelen van landbouwgrond jarenlang ten koste van de natuur is gegaan, zal het aanleggen van nieuwe natuurgebieden ten koste van landbouwgrond gaan. Niet door onteigening wat ons betreft maar door in goed overleg en met ruilverkaveling percelen in te zetten van bijvoorbeeld boeren die hun bedrijf beëindigen."

 • PvdA: Oneens

  "De biodiversiteit neemt af, met veel dier- en plantensoorten gaat het slecht. Hierom vindt de PvdA het belangrijk dat we een robuust netwerk van natuur realiseren in Overijssel. Dit willen we bereiken door het aanleggen van nieuwe natuurgebieden, door bestaande natuurgebieden beter met elkaar te verbinden en door stroken, randen en hoeken van landbouwgronden voor natuur in te richten."

 • D66: Oneens

  "Robuuste natuur is noodzakelijk om de diversiteit aan dieren en planten te vergroten en te versterken. Deze gaat teveel achteruit. Rond de natuurgebieden die Overijssel rijk is, moeten grote bufferzones komen. D66 wil dat natuurgebieden aan elkaar worden verbonden. In deze bufferzones is natuurinclusieve landbouw samen met duurzame energieopwekking mogelijk. Boeren moeten netjes betaald worden voor het onderhouden van natuur."

 • PVV: Eens

  "De PVV zet de boer hier op één. Een weiland met koeien vinden wij ook prachtige natuur."

 • ChristenUnie: Oneens

  "In Overijssel worden 24 Natura2000-gebieden aangelegd en ingericht. Dit zal deels ten koste gaan van landbouwgrond, maar soms kan er ook doorgeboerd worden op een aangepaste manier. Voor boeren die uitgeplaatst moeten worden, wordt een gelijkwaardig alternatief gezocht."

 • SGP: Eens

  "Landbouwgrond is onmisbaar voor de voedselvoorziening, zeker als je de teelt dicht bij de consument wilt houden."

 • Groenlinks: Oneens

  "Het is noodzakelijk voor het behoud en versterken van onze natuur om natuurnetwerken uit te breiden, ook als dit consequenties heeft voor landbouwgronden."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Overijssel is zowel een landbouwprovincie als een provincie met veel mooie natuur. 50PLUS Overijssel is van mening dat hier een goed evenwicht in moet bestaan. Beide zijn namelijk van evident belang. Soms is landbouwgrond niet meer rendabel, dan kan die wellicht worden teruggegeven aan de natuur."

 • PvdD: Oneens

  "Overijssel bestaat voor 70% uit landbouwgrond. Bijna 3/4 daarvan is een woestijn van Engels raaigras, waarvan de bodem grotendeels dood is. Terwijl een groot deel van de productie is bestemd voor de export, legt de intensieve landbouw grote druk op de Overijsselse natuur en het milieu. Om de biodiversiteit te herstellen, is het belangrijk natuurgebieden met elkaar te verbinden en de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Dit zal (deels) ten koste gaan van landbouwgrond."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "Overijssel is een provincie waar de landbouw een belangrijke rol speelt in landschap en cultuur. FVD is voor een vitale en innovatieve landbouwsector."

 • DENK: Geen van beide

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland, die toegankelijk zijn voor recreatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Referendum Extra belangrijk

Bij belangrijke beslissingen moet de provincie de bevolking raadplegen via een referendum.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA is tegen een referendum. Belangrijke vragen zijn meestal niet met ja of nee te beantwoorden. CDA vindt het belangrijk dat inwoners aan de voorkant worden gevraagd mee te denken bij het maken van nieuw beleid. CDA neemt inwoners serieus en is voor het kunnen agenderen van voorstellen door inwoners."

 • VVD: Oneens

  "Wij zijn als VVD geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. Wij hechten aan de huidige democratische vorm, waarbij gekozen volksvertegenwoordigers namens de Overijsselaar besluiten."

 • SP: Eens

  "De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP wil mensen meer zeggenschap geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen hun gekozen politici kunnen corrigeren. Ook door het provinciaal bestuur te moderniseren met meetbare doelen en inwoners veel eerder te betrekken bij besluitvorming. Besluiten over publiek geld horen thuis in de politiek, niet bij ondemocratische investeringsfondsen. Daar houden we dan ook mee op."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij ontwikkelingen in hun omgeving. Wij willen hun inbreng van begin tot eind serieus nemen. De werkelijkheid vereenvoudigen tot een ja-nee-vraag doet geen recht aan de complexe werkelijkheid en stelt inwoners niet in staat een inhoudelijke inbreng te leveren. Daarom vinden wij een referendum geen goed instrument om betrokkenheid te vergroten."

 • D66: Eens

  "D66 zet maximaal in op 'beginspraak': inwoners maximaal ruimte bieden om bij plannen in het beginstadium invloed uit te oefenen. D66 blijft zich inzetten voor directe democratie. Een referendum is, als laatste handrem, nodig. De landelijke overheid moet daarvoor de wetgevende kaders bieden en binnen Overijssel moet een referendum mogelijk zijn."

 • PVV: Eens

  "De PVV staat vierkant achter het referendum. Wij willen dat de bevolking weer wat te zeggen krijgt over belangrijke beslissingen. Het referendum is de ultieme vorm van burgerparticipatie."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Een referendum is geen geschikt middel om tot een afgewogen standpunt te komen waarbij meerdere belangen gewogen worden. Een referendum versimpelt de werkelijkheid tot een voor of tegen. De ChristenUnie hoort inwoners liever op een manier waarbij alle argumenten gedeeld kunnen worden, waarna Provinciale Staten een beslissing neemt."

 • SGP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Groenlinks: Eens

  "GroenLinks is voorstander van het meer betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Een referendum is een van de mogelijkheden om de mening op te halen."

 • 50PLUS: Eens

  "Referenda zijn een prima middel om de mening van de bevolking te peilen. Wij zijn er dan ook groot voorstander van om, bijv. door referenda, de inwoners te laten participeren in hetgeen wij doen. En dan het liefst aan de voorkant en niet achteraf."

 • PvdD: Eens

  "Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar burgers actief betrekt bij de besluitvorming. Een toegankelijk raadgevend referendum is daar een goed instrument voor."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD is voorstander van directe democratie, referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland. Dit is een effectieve manier om de macht van de gevestigde partijen te doorbreken en de wil van de bevolking door te laten dringen in de politiek."

 • DENK: Eens

  "DENK staat voor een bestuur waarin de geluiden van alle Nederlanders gehoord worden en iedereen betrokken wordt bij de besluitvorming. Het is daarom van groot belang om de provinciale bestuurslaag verder te democratiseren. DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Belasting Extra belangrijk

De opbrengst van de provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) moet volledig worden besteed aan aanleg en onderhoud van wegen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat de belasting bijvoorbeeld ook voor openbaar vervoer gebruikt kan worden."

 • VVD: Eens

  "De provincie hoort geen belasting te heffen; daarom willen we opcenten afschaffen. Zolang we automobilisten nog wel belasten, moet de opbrengst een-op-een terug naar uitgaven aan wegen."

 • SP: Oneens

  "We zijn van mening dat deze belasting nodig een andere naam moet krijgen. Het is de enige belasting die de provincie int en daar worden veel meer zaken van betaald dan alleen wegen. Het zou jammer zijn als onze provincie vol ligt met wegen, maar de evenementen waar de weg je naartoe brengt niet meer bestaan omdat zij geen provinciale subsidie meer krijgen."

 • PvdA: Oneens

  "De provincie doet veel goede dingen met belastinggeld. Wanneer de provincie belastinggeld alleen aan wegen zou uitgeven, is er bijna niets meer over voor andere belangrijke dingen, zoals banen/werkgelegenheid, openbaar vervoer, fietspaden, natuur en cultuur."

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat de provincie haar kerntaken blijft uitvoeren. Daarvoor is ook geld nodig. En daarvoor zijn de opcenten bedoeld. Een deel van de opbrengsten gaat zeker ook naar aanleg en onderhoud van o.a. fietssnelwegen."

 • PVV: Eens

  "De PVV heeft de afgelopen periode moties ingediend om dit te realiseren. Helaas steunde geen enkele partij ons. Opcenten inzetten voor onze wegen creëert ruimte om echte stappen te ondernemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie vindt dat de provinciale belasting niet geoormerkt hoeft te worden voor bepaalde uitgaven. Wel vindt de ChristenUnie dat het geld van de provincie besteed moet worden aan zaken die de duurzaamheid bevorderen. Bijvoorbeeld fietssnelwegen of verbeteringen/uitbreidingen van het spoor."

 • SGP: Oneens

  "Wettelijk mag de provincie deze vrij aanwenden. Wij zijn er wel voor om het grootste gedeelte aan infrastructuur te besteden."

 • Groenlinks: Oneens

  "GroenLinks zet deze opbrengsten ook in voor duurzaam vervoer. U kunt dan denken aan spoor, trein, bus en fietspaden."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS Overijssel is voor bevriezing van de provinciale opcenten (net als de afgelopen vier jaar). Echter deze opcenten maken een groot deel van de provinciale inkomsten uit. Wij vinden wel dat een significant deel hiervan aan de weginfrastructuur moet worden uitgegeven, maar niet alles."

 • PvdD: Oneens

  "De opbrengst van provinciale opcenten kan beter worden besteed aan het stimuleren van andere, meer duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer."

 • Forum voor Democratie : Eens

  "FVD wil lagere belastingen. De provincie moet zich concentreren op haar kerntaken. FVD wil een kleinere, efficiëntere overheid zodat de provinciale belasting omlaag kan."

 • DENK: Eens

  "Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat